Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn viser store mangler ved klimatilpasning og miljørisikovurderinger

Avløpsanlegg i 9 kommuner kontrollert i Aust-Agder i 2014 og 2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2015

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved de største avløpsanleggene i Aust-Agder  i samarbeid med Miljødirektoratet. Tilsynsaksjonen har gått over to år, 2014 og 2015, og var en oppfølging av tilsvarende tilsynsaksjoner for avløp i 2008 og 2010.

Ni avløpsanlegg i Aust Agder har tillatelse fra Fylkesmannen, og alle anlegg ble kontrollert i denne aksjonen.

Tema for kontrollene var:
-Mål og strategi for avløpssektoren
-Handlingsplan og saneringsplan
-Klimatilpasning
-Overløp av urenset vann
-Ledningsnett
-Prøvetaking
-Oppfylling av rensekrav
-Driftsstabilitet i avløpsanlegget
-Miljørisikovurdering og tiltak for å redusere risiko

Hovedfunn
Hovedfunn i vår tilsynsaksjon er at de fleste kommunene ikke har vurdert hvordan klimaendringer vil påvirke avløpsanlegget. Slike vurderinger skal inngå i kommunens miljørisikovurdering. Økt nedbør og styrtregn som følge av klimaendringer kan forårsake driftsproblemer ved avløpsanlegg. Kommunene må vurdere og beregne fremtidige nedbørsmengder, avrenning/vannføring, flom m.m. Videre er det viktig å vurdere hvilke konsekvenser og virkninger forventede framtidige nedbørsmengder vil ha på avløpsnettet. Det må også gjennomføres tiltak eller vedtas planer for å hindre at overvann kommer inn på avløpsnettet.

Tilsynene viser også at flere kommuner har store utfordringer knyttet til overvannshåndtering og sanering av ledningsnett.

Tilsynsrapportene fra anlegg i Aust-Agder finner du i høyre marg.

Miljømyndighetene vil prioritere å følge opp hvordan kommunene jobber med å følge opp avvikene. Det er viktig at avløpsanleggene fungerer godt og jobber aktivt for å avdekke problemområder og forebygger uønskede hendelser som kan påvirke miljø negativt.

Lenke til Miljødirektoratets oppsummering av den landsdekkende tilsynsaksjonen.