Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


Publisert 08.09.2015

Nye søknadsskjema for sykdomsavløsning

På grunn av forskriftsendringer har det kommet nytt rundskriv og nye skjema for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


Publisert 07.07.2015

Ver nøyaktig når du fyller ut søknader om produksjonstilskot og andre tilskot!

Det kan få økonomiske konsekvensar om det du fører på søknader ikkje stemmer eller om du bryt miljøregelverk.


Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Informasjon om regionalt miljøprogram for Aust-Agder 2015 er nå klart.


Publisert 27.06.2013

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

1000 kr pr. dekar eller 15 kr pr. meter til drenering av tidlegere grøftet jord.


Tilskot innan skogbruk

Skogeigarar kan søkja tilskot til skogkulturarbeid, bygging av skogsvegar m.m.


Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Diverse arealtilskudd og husdyrtilskudd i jordbruket.


Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen kan gi SMIL-tilskot til istandsetting av natur- eller kulturminneverdiar i kulturlandskapet og til tiltak mot forureining frå jordbruket.


Publisert 22.11.2012

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet er best mulig utnytting av beiter i utmarka og minst mulig tap av dyr.


Erstatning for avlingssvikt

Du kan få erstatning for avlingssvikt som skuldast klima.


Erstatningsordninga for klimatap i honningproduksjon

Årsaka til svikten må vera klimatap det ikkje er mogeleg å sikra seg mot.