Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 04.12.2015

Studium om samhandling mellom dyr og mennesker

UiA tilbyr faget i Grimstad våren 2016 – søknadsfrist 15. desember.


BU-pris til Turid og Tor Helge Arnevik

Innovasjon Norge gir Bygdeutviklingsprisen 2015 til lokalmatprodusent i Grimstad.


Vellykket dialogmøte ved UiA – startskudd for et tettere samarbeid mellom trebasert næringsliv i Agder og universitetet?

Torsdag 29. oktober ble det arrangert dialogmøte mellom treindustrien og UiA på Campus Grimstad. Målet var å koble lokal industri og lokalt universitetsmiljø tettere sammen.


Publisert 31.08.2015

Juletrekurs 16. september

Kurset arrangeres av prosjektet «Økt juletreproduksjon på Agder» og «Agder Juletre- Rådgiving juletre og pyntegrønt».


Publisert 14.08.2015

Økonomidag for Inn på tunet-tilbydere

Om økonomistyring, markedsarbeid og prissetting av produktene – Lillesand 16. oktober.


Publisert 13.07.2015

Klimasmart verdikjede fra jord til bord – en mulighetskonferanse

Presentasjon av klimasmarte løsninger innen landbrukssektoren – Evjemoen 7. august.


Publisert 08.07.2015

Inn på tunet-konferanse om barn og unge

«Med mestring som ballast» – nasjonal konferanse i Stavanger 2.–3. november.


Publisert 22.05.2015

Iveland går foran som et godt eksempel

Under konferansen Framtidsbygda 2015 fikk vi høre om en betydelig bygdeutvikling.


Publisert 21.05.2015

Prosjekt for å øke juletreproduksjonen

Sørlandet egner seg godt til fjelledelgran om vi planter på riktige arealer.


Publisert 08.05.2015

Nasjonal Inn på tunet-konferanse

Årets konferanse blir i Stavanger 2.–3. november.