Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 21.12.2015

Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet

Tilskuddsordningen henvender seg til bruker- og pårørendeorganisasjoner - søknadsfrist 1. februar 2016.


Publisert 10.12.2015

Fagdag om flyktninger og traumer

Universitetet i Agder inviterer alle fagfolk og andre interesserte til seminar 11. februar 2016 i Grimstad. 


Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

Barn og unge med behov for både barnevern og psykiske helsetjenester skal få gode og koordinerte tjenester til rett tid.


Ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet lanserte 1. oktober i år ny elektronisk veileder.


Publisert 12.05.2015

Barn som pårørande

Helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?


Publisert 03.03.2015

Sammen om pårørende

Pårørende, helse- og omsorgspersonell, forskere og andre skal sammen med Helsedirektoratet utvikle en felles veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene.


Publisert 06.02.2015

Ledernettverk rus og psykisk helse

Invitasjon til ledernettverk rus og psykisk helse i Aust-Agder 25. mars for vestregionen og 26. mars for østregionen.


Publisert 04.02.2015

Stimuleringstilskudd til videreutdanning

Kunngjøring av stimuleringstilskudd til videreutdanning innen psykisk helse og rusproblematikk vil bli noe forsinket i år.


Publisert 16.01.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2015

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke tilskuddsmidler - søknadsfrist 16. februar 2015.


Publisert 12.12.2014

Godt tilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Evalueringen av ACT-team viser at samarbeid på tvers av myndighetsområder og nye måter å organisere tjenestene på kan bidra til å løse utfordringene innen psykisk helse og rus.