Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir


Publisert 12.05.2015

Er kommunene Kvalifiserte til å kvalifisere ?

Fylkesmannen gjennomførte i 2013 og 2014 landsomfattende tilsyn med  kommunenes arbeid med kvalifiserigsprogrammet (KVP).  I Aust-Agder brøt  4 av 5 kommuner loven.


Publisert 30.10.2012

Kvalifiseringsprogrammet virker

Kommuner med mange deltakere i kvalifiseringsprogrammet, har færre mottakere av økonomisk sosialhjelp og andelen langtidsmottakere går ned.