Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Stor folkehelseundersøkelse

14 000 mennesker på Agder inviteres til å svare på spørsmål knyttet til helse og trivsel.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Høsten 2015 gjennomfører Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder som pilotfylker en folkehelseundersøkelse om helse og trivsel.

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det mangler data om helse, trivsel, levevaner, sosial kontakt og generelle levekår. Dette er nødvendig for å kunne jobbe systematisk og målrettet med folkehelse. Derfor legges det nå planer for folkehelseundersøkelser i fylkene.

Vestfold og de to Agderfylkene er pilotfylker. Erfaringene herfra vil bli evaluert, slik at opplegget for framtidige undersøkelser kan forbedres. En viktig del av dette er å finne ut hvordan spørreskjemaet fungerer og hvordan det kan oppnås en god svarprosent.

Folkehelseinstituttet gir faglige råd til de tre fylkene som deltar i pilotundersøkelsen og har ansvar for databehandlingen.

Rådgiver Nils André Gundersen er faglig ansvarlig for undersøkelsen i Aust-Agder fylkeskommune. E-post: Nils.Andre.Gundersen@austagderfk.no, mobil 48117438.

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen har ingen rolle med tanke på undersøkelsen, men kan si noe om betydningen svarene vil kunne ha for folkehelsearbeidet i fylket. E-post; FMAAASY@fylkesmannen.no, mobil 900 45 994.