Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Medaljar og ordenar

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Statsforvaltaren i fylket der kandidaten bur.

Vis meir


Publisert 06.03.2015

Fortjenstmedaljer til ekteparet Arnardo

Bjørg og Arild Arnardo mottok i dag Kongens fortjenstmedalje på en intim og verdig tilstelning på Hotel Norge i Lillesand.   


Publisert 10.03.2014

To nye riddere av St Olavs Orden i Aust-Agder

Hyggelige og høytydelige overrekkelser til to av fylkets fremste!


Publisert 26.02.2014

To nye riddere i Aust-Agder

H.M. Kongen har utnevnt statsstipendiat Hallvard T. Bjørgum og overlege Svein Svenningsen til Riddere 1. klasse av St. Olavs Orden. 


Publisert 11.03.2013

Kongens fortjenestemedalje til Trygve Bringsverd

Hedret for sin innsats for hoppsporten, samt sitt utrettelige dugnadsarbeid gjennom mange år