Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Folk og samfunn

Val
Oppdatert 20.12.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


21.12.2015

Endringer i plan- og bygningsloven

Prop. 43 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) 


16.12.2015

Samlet oversikt over tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016.


15.12.2015

Resterende skjønnsmidler knyttet til flyktningsituasjonen er fordelt!

I Aust-Agder er over 9 millioner kroner fordelt på 7 kommuner.


Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til en nasjonal fagkonferanse om helsemessig oppfølging av asylsøkere i Norge. Gratis kurs – begrenset plass!


Brev fra Statsministeren skal mobilisere kommunene.

Situasjonen i asylmottakssystemet kan nå betegnes som krise. Kommunene bes nå om å finne rom for å bosette 18 000 flyktninger.


13.11.2015

Er Agder forberedt på fremtiden?

Høstens møte i Dialogforum stat – næringsliv drøftet utviklingstrekk, trusler og muligheter. Hovedstikkord for samlingen var ordet "endring".


Prekær mangel på store bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase!

DSB ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å fremskaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.


26.10.2015

Tilskudd til frivillige som gir rettshjelp og veiledning til asylsøkere

Frivillige organisasjoner som vil yte rettshjelp og veiledning til asylsøkere, kan søke om tilskudd. Stortinget har bevilget to millioner kroner til formålet. Søknadsfristen er 16. november.


12.10.2015

"Nå må vi legge Dugnads-begrepet dødt!"

"Dette er den nye normalsituasjonen!"
Fra Fylkesmannens informasjonsmøte om flyktningesituasjonen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel