Berekraftig frukost - Skogen sin funksjon i bratt terreng

Dato:
20. februar 2019 08.00 - 10.00
Sted:
Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, Auditoriet
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland, Bergen kommune, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet, Bergen Arkitekthøgskole, Universitetet i Bergen, Hordaland fylkeskommune
Målgruppe:
alle interesserte

Skogen har ein viktig funksjon for vern mot naturskadar og ras i bratt terreng. Eit mildare klima og mindre beiting gir oss meir skog og vegetasjon langt opp i fjellsidene. Dette er godt nytt for samfunnet.

Publisert 05.02.2019

"Store steiner dundret ned mot Løvstien" stod det i BA 16. september 2018. Er dette noko vi må venne oss til i Bergen framover?

Temaet «skog og naturfare» er relativt nytt i Noreg. Vi treng meir kunnskap om tilpassa skjøtsel og hogstmetodar, noko som vil vere viktig for å få innarbeidd god praksis i samarbeid med skogeigaren, næringa og kommunar.

Skogen spelar ei viktig rolle i skredfarekartlegginga og påverkar faresoner for flaum og skred i bratt terreng. Til dømes krev meir ekstremvêr og aukande skogdrift langsiktig planlegging.

Det nasjonale Naturfareforumet skal identifisere manglar og forbetringspotensial i samfunnet si førebygging og handtering av naturfarar. Dei føreslår tiltak for å møte dette.

Sjå siste rapport frå Naturfareforum her.

Påmelding hjå Husbanken

Program

08.00 Frukost

08.15 Korleis kan vi leve med naturfare?
Kunnskapsbasert hogst – korleis nytte ressursane betre?
v/ Bergen kommune, byrådsavdelinga for byutvikling

08.30 Skredfarekart som førebuingsverktøy
Skog som vern mot naturfare - juridisk status, ein rapport frå Naturfareforum
v/ Hallvard Berg, seniorrådgivar, NVE Skred og vassdragsavdelinga

09.00 Pause

09.10 Beredskap og samfunnstryggleik i Vestland fylke - effektiv bruk av ressursar
Meir tverrfagleg samarbeid mot naturfare
v/ Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Vestland

09.30 Integrert skogforvaltning og klimatiltak i risikoområder for naturskade
v/ Simon Wolff, seniorrådgivar for skog og tre, Fylkesmannen i Vestland

10.00 Slutt

Foredragsholdere

Byrådsavdelinga for byutvikling, Bergen kommune
Hallvard Berg, seniorrådgivar, NVE Skred og vassdragsavdelinga
Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Vestland
Simon Wolff, seniorrådgivar, Fylkesmannen i Vestland

Bærekraftig frokost (Følg oss på Facebook)

Dato:
20. februar 2019 08.00 - 10.00
Sted:
Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, Auditoriet
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland, Bergen kommune, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet, Bergen Arkitekthøgskole, Universitetet i Bergen, Hordaland fylkeskommune
Målgruppe:
alle interesserte