En trygg skoledag uten mobbing

Oppdatert 31.01.2024

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan sette inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og hva du ønsker at skolen skal gjøre. Du kan si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal hjelpe deg slik at du får det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin for at du skal ha det trygt og godt på skolen. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Er du elev eller foresatt og ønsker å melde fra om utrygt skolemiljø? Da ber vi deg ta kontakt ved å bruke enten rød eller oransje meldeknapp. Hvis du bruker den oransje meldeknappen, må du logge inn med en elektronisk identitet (eID). Med en sikker eID er personlig informasjon trygg på nettet og det er vanskelig for andre å late som at de er deg i digitale tjenester. 

Vis mer

Kontakt

Sikker melding:

Du kan sende oss ein sikker melding. Dette er ein kryptert kanal der du kan sende sensitive opplysningar på ein trygg måte.

E-post:

For generelle førespurnadar om regelverket kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon om einskilde elevar/saker via e-post. E-postadresse: sfvlpost@statsforvalteren.no

Telefon:

Dei som jobbar med skulemiljøsaker hjå oss kan nås på telefonnummer 90 91 50 45. Telefontid er måndag til fredag 10:00 - 14:00. For andre saker eller spørsmål som ikkje gjeld skulemiljø, kan du kontakte vårt sentralbord på telefon 57 64 30 00.

Send oss gjerne ei skriftleg melding via meldingsskjema dersom du ikkje får kontakt med oss per telefon, så vil vi gje deg eit svar så snart som råd. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.10.2023

Skulen si plikt til å følgje med og gripe inn i skulemiljøsaker

For å sikre at elevane får eit trygt og godt skulemiljø, har alle som arbeidar i skulen ei plikt til å følgje med på korleis elevane har det på skulen. Dei må også gripe inn overfor krenkingar dersom det er mogleg, og varsle rektor om all mistanke om og kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø.


Publisert 26.10.2023

Saman for eit betre skulemiljø

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Den 25. oktober vitja stortingsrepresentant Himanshu Gulati Statens hus i Leikanger, for å snakke om korleis vi jobbar med skulemiljøsaker, og korleis vi kan jobbe saman for at alle barn skal ha det trygt og godt på skulen.


Publisert 14.08.2023

Samarbeidet mellom skule og heim i skulemiljøsaker

Eit godt samarbeid mellom skule og heim er viktig for å skape gode læringsvilkår og eit godt skulemiljø for kvar einskild elev


Publisert 03.08.2023

Foreldrenærvær i undervisninga

Foreldre kan av ulike årsaker ha eit ønske om å vera til stades i undervisninga. Men har dei eigentleg lov til det?


Publisert 30.01.2023

Statsforvaltaren si rolle og myndigheit i skulemiljøsaker

Statsforvaltaren har gjennom handhevingsordninga myndigheit til å vurdere skulens arbeid for skulemiljøet til enkeltelevar. Vi kan gjennom denne ordninga gi skuleeigar pålegg om korleis skulen skal arbeide vidare med eleven sitt skulemiljø.


Publisert 29.08.2022

Skulen si plikt til å varsle i skulemiljøsaker

Alle som arbeider på skulen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø. Rektor skal varsle skuleeigar i alvorlege tilfelle og ved mistanke om eller kjennskap til at ein vaksen utset ein elev for krenkingar.


Publisert 15.08.2022

Kompetansepakkar om barnehage- og skulemiljø

Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakkar om trygt og godt miljø i barnehage, skule og SFO.


Publisert 04.04.2022

Skulen si plikt til å sette inn tiltak i skulemiljøsaker

Når ein elev opplever at skulemiljøet ikkje er trygt og godt har skulen plikt til å sette inn tiltak, så langt det finst eigna tiltak.


Publisert 28.02.2022

Skulen si plikt til å undersøke i skulemiljøsaker

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har det trygt og godt, skal skulen snarast undersøke saka.


Publisert 29.04.2021

Bruk av advokat i skulemiljøsaker

Det skal ikkje vere nødvendig med advokat for å få oppfylt retten til eit trygt og godt skulemiljø.


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.