Drenering - Fortsatt bra med midler igjen

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass en vannmettet jord og er dermed et godt tiltak til å redusere klimagassutslippet fra jordbruket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.08.2019

I Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2012 ble det vedtatt å innføre tilskudd til drenering for å stimulere til bærekraftig forvaltning av jordressursene. Det er kommunene som skal forvalte tilskuddsordningen. Korn-, potet- og grønnsaksarealer skal prioriteres ved fordeling av midlene.

I Vestfold og Telemark er det først og fremst tilskudd til grøfting som er aktuelt, men dreneringsforskriften åpner også for å gi tilskudd til overflateprofilering, omgraving av myr og annen drenering. Hydrotekniske tiltak i tilknytning til den systematiske grøftingen kan legges inn i grøftekostnaden, men vil ikke utløse noe ekstra tilskudd. Alternativt kan det søkes SMIL-støtte til de hydrotekniske tiltakene hvis kommunen ønsker å prioritere dette.

I Vestfold og Telemark har vi foreløpig godt igjen med midler til dette tiltaket og det oppfordres derfor til at de av dere som ser at dere har et behov eller har planer om å gjennomføre drenering nå benytter muligheten til å søke om tilskudd.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Vi minner om plikt til å melde enkelte søknader inn til Kulturarv (Fylkeskommunen) før det gjøres vedtak om tilskudd. Det gjelder når arealet ligger i de områdene som Kulturarv har definert, og når det finnes kjente kulturminner på eller i nærheten av arealet som skal dreneres.

Mer informasjon om drenering finner du ved å følge denne linken.

Søknadsskjema finner du her ved å følge denne linken