Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Publisert 18.12.2018, Sist endret 05.01.2021

Melding
Avlingssvikt må meldes til kommunen når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå. Kommunen og andre vil da ha mulighet for å ta en befaring.

Søknadsfrist 31. oktober
Søknadsfristen er absolutt. Landbruksdirektoratet må ha meget gode grunner for å gi dispensasjon fra denne.

Søknad
Det oppfordres til å søke elektronisk gjennom Altinn. Det er også mulig å søke på papir. Søknadsskjema kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets nettside (se nederst) eller kan fås i kommunen.

Beregning av erstatning
Klimatiske forhold er blant annet vinterskader, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, store nedbørsmengder og frost.
- Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras dekkes ikke.
- Kvalitetstap dekkes ikke, med unntak av vekstgruppene frukt og bær.

Avlingssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen.  Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens tidligere års avling for at erstatning kan utløses (egenandel). Vekstgruppene er: Korn – Grovfôr – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Tapt avling (i kilo) erstattes med standardiserte nasjonale satser i vekstgruppen. Disse inngår i beregningene som utføres av Statsforvalteren etter standardiserte beregningsformler i det elektroniske saksbehandlersystemet ELF. Maksimumsgrense for utbetaling per vekstgruppe er kr 750 000. Beregnet erstatning under kr 5 000 utbetales ikke.

For å være erstatningsberettiget må foretaket ha gjort det som normalt bør gjøres for å sikre seg mot tapet.

Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon. Mer om det under siden «Husdyr».

Mer om ordningene på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.10.2021

Tilskot ved produksjonssvikt

Søknadsfristen er som før 31. oktober. Fristen må sjåast på som absolutt.


Publisert 09.04.2021

Risikoavlastning for grøntprodusentar ved mangel på arbeidskraft

Erstatningsordninga for produksjonssvikt ved manglande arbeidskraft vert vidareført. Ordninga er berre knytt til haustearbeid. Kulturane er avgrense til frukt, ber, grønsaker, poteter og veksthusgrønnsaker.