Søknad om mudring og nyttiggjøring av masser på land i Steinbrygga båthavn i Horten

Høringsfrist:
28. juli 2022

Steinbrygga Båthavn søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til mudring ved felles bryggeanlegg i Horten og nyttiggjøring av masser på land.

Publisert 23.06.2022

Det søkes om tillatelse til å mudre 1250 m2 sjøbunn med et masseuttak på 900 m3 ved gbnr. 15/1 i Horten kommune. Formålet med mudringen er å øke innseilingsdyp i båthavna, som til sammen har plass til om lag 240 båter. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 1,2 – 2,5 meter til 2,2 – 2,5 meter. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin og grabb fra skip.

Det søkes om nyttiggjøring av massene på land langs nordøstre molo for å bygge større oppstillingsplass til vinterlagring av båter og til bilparkering sommerstid. Av hensyn til bruk av havna er det søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltaket etter 15. mai.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved én stasjon, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller i tilstandsklasse I og II og enkelte organiske miljøgifter (antracen, pyren og TBT) tilsvarende tilstandsklasse III jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen (verdi C). Tiltaksområdet ligger mellom Steinbrygga II og Prestegårdsstrand II, som begge er registrerte som viktige sand- og grusstrender (verdi B). Det svært viktige parklandskapet Borre nasjonalpark (verdi A) ligger nordøst for båthavnen.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2020/10928 og sendes innen 28.7.2022 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no.

 

 

Høringsfrist:
28. juli 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding