Søknad om mudring ved Husøy Havn

Høringsfrist:
6. mars 2020

Grunnteknikk AS søker på vegne av Husøy Havn AS om tillatelse til å mudre i Tønsberg kommune

Publisert 14.02.2020

Grunnteknikk AS søker på vegne av Husøy Havn AS om tillatelse til å mudre 600 m2 sjøbunn med et masseuttak på 1500 m3 utenfor Husøy Havn, ved gbnr. 159/261 i Tønsberg kommune. Arbeidet skal utføres med gravemaskin fra land, og siltgardin skal benyttes under arbeidene.

Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0-2 meter til 2,5 meter. Hensikten med mudringen er å oppnå tilfredsstillende seilingsdybde ved etablering av felles småbåthavn. Massene skal plasseres på land for avvanning innenfor siltgardin før de lastes på bil og leveres til Taranrød. 

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for metaller og miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V (svært dårlig) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608/2016).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre naturverdier. Det er ikke registeret gyteområder, friluftsliv eller rødlistede arter i det aktuelle området.

Eventuelle uttalelser sendes innen 06.03.2020 til:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no