Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist:
18. juni 2021 23.00
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner, i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører
Rapporteringsfrist:
1. april 2022 23.00

Kunngjøring av ekstra tilskudd. Det tas forbehold om godkjenning av tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 18.juni 2021.

Publisert 27.05.2021

Hensikten med tilskuddet er å gi kommunene en bedre anledning til å midlertidig styrke eksisterende behandlingstilbud under pandemien for å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være økt bemanning, utvidede åpningstider, styrking av forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten. Kommunene som søker må kort skissere hvordan de vil styrke sitt tilbud før de tildeles midler.

I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull så vi håper på stor aktivitet knyttet til denne ordningen. De som tidligere har søkt på ordninger som Smittevern og oppfølgingsarbeid for voksne og ekstramidler til barn og unge – covid-19, står fritt til å søke på denne ordningen også.

Vi ber om at det skrives en kortfattet søknad som beskriver hvordan kommunen vil styrke sitt tilbud, sett opp mot tildelingskriteriene og rapporteringspunktene. Søknad må inneholde budsjett/søknadsbeløp for tiltaket, samt informasjon om kontaktperson, kommunens kontonummer og organisasjonsnummer. 

For mer informasjon om bl.a. rapportering og fullstendig regelverk, se link til Helsedirektoratets nettside.

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark: sftfpost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist:
18. juni 2021 23.00
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner, i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører
Rapporteringsfrist:
1. april 2022 23.00

Kontaktpersoner

Dokumenter