Midlertidig motorferdselforbud i Tana kommune

Kart over området i Polmakdalen som omfattes av det midlertidige motorferdselforbudet er avgrenset i rødt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vedtar et midlertidig motorferdselforbud i Polmakdalen i Tana kommune.

Publisert 08.03.2023

Av hensyn til reindrifta stenger vi et større område i Polmakdalen i Tana kommune fra fredag 10. mars og inntil videre. Forbudet gjelder dispensasjoner gitt i området. Personer som har kjørt inn i området før forbudet trådte i kraft kan benytte dispensasjonen for å komme seg hjem i løpet av helga 11.-12. mars.

Direktehjemlet kjøring etter motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet. Vi oppfordrer de som har direktehjemmel etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 3 om å unngå å kjøre inn i området.

Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift § 8. Vedtak om motorferdselforbud kan ikke påklages.

Kontaktpersoner