Sjølaksefiske 2021

I 2021 er det kommet ny forskrift som regulerer fisketider for sjølaksefiske. Det er også åpnet for fiske med krokgarn.

Publisert 22.03.2021, Sist endret 22.03.2021

Ny forskrift

Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen. Dette for å beskytte sårbare bestander av vår viktige villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden. Den nye reguleringen innebærer at det ikke åpnes for laksefiske med faststående redskap i de ni kystregionene sør for Finnmark.  Det vil fortsatt være åpent for et begrenset fiske i noen fjordregioner.

 

Stortingstvedtak krokgarnfiske

Representantforslag om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021 kom i mars 2021. Vedtak om videreføring av fiske med krokgarn ble vedtatt i Stortinget 25. mai 2021

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=83894

Finnmark

Fisketider finner dere her:

https://laksekart.fylkesmannen.no/Sjolaksefiske

Dere vi også finne kart med tider som lenke under dokumenter på denne siden

Troms

I Troms vil områdene Malangen/Målselv og Kvænangen være de eneste to områdene det åpnes for fiske med kilenot etter ny forskrift.

Malangen/Målselv 

Avgrensningen er: Balsfjord (Nordfjorden innenfor Søre Ansnes), Senja (Malangen innenfor Tennskjer), Målselv

Fisketiden er satt til:

  • 5. jul.- 4. aug. (man. kl. 18 - tors. kl. 18).
  • Unntak: Aursfjorden (innenfor en linje fra veikrysset i Eidebukta til Aursnes): 5. jul.- 4. aug. (man. kl 18 - ons. kl 18).

Kvænangen 

Avgrensningen er: Kvænangen (innenfor en linje mellom Reinnes og Spitnes)

Fisketiden er:

  • 5. jul.- 31. jul. (man. kl. 18 - tors. kl. 18).

Utvidet høstfiske i Troms er ikke mulig lengre etter ny forskrift.

Registrering

Ifølge lov om laksefisk og innlandsfisk § 43, skal alle som ønsker å fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen registrere fiskeredskaper hvert år.

Registrering av sjølaksefiske skal gjøres på nett via sjolaksefiske.fylkesmannen.no

Nye fiskere

Nye fiskere må opprette brukerkonto i Sjølaksefiskeregisteret før registreringen gjennomføres. Når brukerkonto er opprettet må du vente til du får tildelt et SSB-nummer før selve registreringen kan fullføres.

Du må ha tillatelse fra grunneier når du ikke fisker fra egen eiendom. Fisker du på Finnmarkseiendommen sin grunn må du ha gyldig kontrakt for inneværende år. (www.fefo.no).

Registrering åpen ut juni 2021

Sjølaksefiskeregisteret åpner for registrering 14. april.

Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet med merkenummer. Om du ikke har merkenummer på fiskeplassplass må du kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å få det. 


Kartfesting av lakseplass og merkenummer

Fiskeplassen må registreres på kart. Tildelt merkenummer brukes som navn på plass og merke på bruk. Det er viktig at fiskeplassen er inntegnet på riktig sted. Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet med merkenummer. Om du ikke har merkenummer på fiskeplassplass må du kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å få dette tildelt. 

Fiskeplassen vises med nummer på Laksekart.fylkesmannen.no.

Det ligger ingen personinformasjon fra registeret i kartlag. Disse opplysningene er kun tilgjengelig for forvaltningen (Statsforvalter, Miljødirektoratet og SSB) samt oppsyn (Statens naturoppsyn, Kystvakta og Politiet). 

Alle som skal fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. Dette må gjøres for å få registreringen godkjent.


Fiskeravgift

Alle som skal fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. 

  • Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli koster 713 kroner. 
  • Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli koster 433 kroner.

Du kan betale fiskeravgift i samme system som registrering av fiske sjolaksefiske.fylkesmannen.no. Denne løsningen gjør at Statsforvalteren ser din betaling i basen.

Andre alternativ er å bruke fiskeravgift.miljodirektoratet.no  eller nettbank eller ved vanlig giroblankett til Miljødirektoratet, kontonummer: 7694 05 02620,KID: 00971036028. Ved bruk av en av disse løsningene må kvitteringen med navn og redskapsnummer for betalt avgift, sendes til Statsforvalteren.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Endring ift. fangstdagboka 

Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er gjort.

Om du ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok må du huke av på dette i registreringsprosessen. Om dette ikke gjøres må elektronisk fangstdagbok benyttes.

De som skal fiske med krokgarn i 2021 MÅ be om å få tilsendt fangstdagbok i papirformat.

Statsforvalterens registrering av fiskere med tildeling av registreringsnummer, må ikke oppfattes som en fisketillatelse i forhold til fiskerett. Vi tar ikke stilling til privatrettslige forhold tilknyttet hvem som har retten til fiske på de enkelte eiendommer.   

 


Rapportere fangst

God fangststatistikk er viktig for å få gjennomført en god lakseforvaltning, og det er derfor viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig.

Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong.

 

Lovverk

Det er som skrevet ovenfor store endringer med hensyn til fisketider og redskap for sesongen 2021.

Forskrift vil legges ut her når den er lagt inn i lovdata.

Andre lovverk som gjelder:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark

Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms

https://laksekart.fylkesmannen.no/Sjolaksefiske