Ut på vidda

Reindrift som næring, kultur og levemåte er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Ut på vidda-tilbudene bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndverk), historie, folk, dyr, natur og reindrifta. Samisk språktrening kan også inngå. Barn, unge, voksne og eldre får oppleve samer og reindrifta på nært hold. 

Vi oppfordrer barnehager, skoler, behandlingsinstitusjoner, barnevernet, videregående skoler, høyere utdanning, organisasjoner og bedrifter til å bruke reindriftsfamilienes Ut på vidda-tilbud.


Boazodoallu ealáhussan, kultuvran ja eallinvuohkin lea áidnalunddot sihke riikkadásis ja riikkaidgaskasaččat. Duoddarii / Ut på vidda -fálaldagaid vuođđun lea sámi kultuvra, árbevierut, duodji, historjá, álbmot, eallit, luondu ja boazodoallu. Mánát, nuorat, rávisolbmot ja eallilan olbmot besset vásihit sápmelaččaid ja boazodoalu lahka.

Mii ávžžuhit mánáidgárddiid, skuvllaid, dikšunásahusaid, mánáidsuodjalusa, joatkkaskuvllaid, alit oahpu, servviid ja fitnodagaid geavahit boazodoallobearrašiid Duoddarii-fálaldagaid.


Båatsoe goh jieleme, kultuvre jïh jieledevuekie lea sjïere dovne nasjonaale jïh gaskenasjonaale ektiedimmesne. Ut på vidda-faalenassh saemien kultuvrem, aerpievuekieh, duedtiem, histovrijem, almetjh, eatnemem jïh båatsoem våaroeminie åtna. Saemien gïelehaarjanimmie maahta aaj meatan årrodh faalenassesne. Maanah, noerh, geerve jïh båarasåbpoe almetjh åadtjoeh saemieh jïh båatsoem dååjredh eevre gïetskesisnie.

Mijjieh maanagïerth, skuvlh, båehtjierdimmieinstitusjovnh, maanavaarjelimmiem, jåarhkeskuvlh, jollebe ööhpehtimmiem, årganisasjovnh jïh sïelth  haestebe båatsoefuelhkiej Ut på vidda-faalenassem nuhtjedh.

 


Les mer:

For reineiere | Boazodolliide | Båatsoeburride

For kommuner | Suohkaniidda | TjïeltideNyheter:


Publisert 10.01.2020

Godkjente Ut på vidda-tilbydere

Se oversikt over Ut på vidda-tilbydere som er godkjente per januar 2020.


Publisert 04.09.2019

Ut på vidda tilbyr nytt kurs

Ut på vidda tilbyr nytt godkjenningskurs for reindriftsfamilier som vil satse på lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring. Meld deg på nå!


Publisert 19.06.2019

Godkjenningskurs for Ut på vidda-tilbydere nov/des 2019

Få deg godkjenning som Ut på vidda-tilbyder, ta vårt kurs i kvalitetssikring.

Kurset går i Kautokeino 17-20 november og i Tromsø 1-3 desember. Meld deg på innen 1 september


Publisert 04.04.2019

Infohefte for kommuner

Her kan kommuner lese litt mer om hva Ut på vidda-tjenester er.


Publisert 04.04.2019

Godkjente Ut på vidda-tilbydere

Her er en oversikt over godkjente tilbydere april 2019.


Publisert 05.02.2019

God start for «Ut på vidda»-kurs

Det er stor interesse for «Ut på vidda», en ny tilleggsnæring for reineiere. Statsforvalteren i Troms og Finnmark ser at mange ønsker å tilby lærings- og omsorgstjenester i reindrifta.


Kontaktpersoner

Liste over næringshager

«Ut på vidda»

Ut på vidda er lærings- og omsorgstjenester i reindriftsfamilier.

Aktiviteter og opplevelser tilrettelegges for barn, unge, voksne og eldre, for de med samisk bakgrunn og for andre. Målet er læring, mestring og helse.

Eierne er Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers LandsforbundSametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også med. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har daglig ledelse.

Ut på vidda dekker våre fem reindriftsfylker: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.


“Duoddarii” / “Ut på vidda” leat boazodoallobearrašiid oahppan- ja fuolahusbálvalusat.

Buđaldusat ja vásáhusat heivehuvvojit mánáide, nuoraide, rávesolbmuide ja eallilan olbmuide, geain lea sámi duogáš ja earáide. Ulbmilin lea oahppat, máhttit ja ovddidit dearvvašvuođa.

Prošeavtta oamasteaddjit leat Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta ja Norgga Boazosápmelaččaid RiikkasearviSámediggi ja Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta leat maiddái mielde. Romssa ja Finnmárkku Fylkkamánni hovde prošeavtta beaivválaš bargguid.

Duoddarii / Ut på vidda doaibmá min golmma boazodoallofylkkas: Finnmárkkus ja Romssas, Nordlánddas ja Trøndelágas.

 


Ut på vidda lea lïereme- jïh hoksedïenesjh båatsoefuelhkiej luvnie.

Daah fuelhkieh darjomh jïh dååjresh sjïehteledtieh maanide, noeride, geerve jïh båarasåbpoe almetjidie, dejtie mej saemien maadtoe jïh jeatjabidie. Ulmie lea lïereme, haalveme jïh healsoe.

Aajhterh leah Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente jïh Nöörjen Båatsoesaemiej RijhkesiebrieSaemiedigkie jïh Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente aaj meatan.  ektine. Tromsen jih Finmarhken fylhkenålma dam biejjieladtje stuvremem åtna.

Ut på vidda lea mijjen golme båatsoefylhkine: Finnmarhke jïh Romse, Nordlaante jïh Trööndelage.

 

Last ned start up-guide (pdf)