Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Åpningstider for utsalgssteder

Oppdatert 22.03.2022

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra regelen. Du søker om dispensasjon direkte til Statsforvalteren. 

Når Statsforvalteren behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Vi kan gi dispensasjon når det foreligger særlige grunner, for eksempel i forbindelse med større idrettsarrangementer, jubileer, stevner og markeder. Når vi behandler en søknad, vurderer vi alle sider ved arrangementet, også hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedet. Vi henter inn uttalelser fra flere parter, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon en til to måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen. 

Statsforvalteren kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Vis mer


Publisert 10.07.2018

Kalvåg får status som typisk turiststad om sommaren

Fylkesmannen har bestemt at Kalvåg i Bremanger kommune får status som typisk turiststad i perioden 1. juni til 31. august. Det betyr at utsalsstadar i Kalvåg kan holde ope på søndagar og helgedagar i denne perioden.


Publisert 23.06.2017

Typiske turiststadar i Askvoll kommune

Fylkesmannen har bestemt at øysamfunna Bulandet og Værlandet i Askvoll kommune får status som typisk turiststad for perioden 1. juni til 31. august.


Publisert 15.05.2017

Typiske turiststadar i Aurland kommune

Fylkesmannen har bestemt at Flåm og Gudvangen i Aurland kommune får status som typisk turiststad heile året, medan Aurlandsvangen og Undredal får tilsvarande status for perioden 1. mai til 30. september.


Publisert 30.03.2016

Balestrand sentrum får status som typisk turiststad

Fylkesmannen har bestemt at sentrum i Balestrand kommune får status som typisk turiststad i perioden 1. mai til 30. september. Det betyr at utsalsstader i sentrum av Balestrand kan ha ope på søndagar og helgedagar i denne perioden.


Publisert 20.01.2015

Lærdal kommune får status som typisk turiststad delar av året

Fylkesmannen har bestemt at Lærdal kommune skal reknast som typisk turiststad i perioden 1. juni. til 15. september.  Verknaden av dette er at  reglane i helgedagsfredlova om opningstider ikkje gjeld for utsalsstader i Lærdal kommune den delen av året.


Publisert 18.07.2013

Korssund i Fjaler kommune er godkjent som «typisk turiststad»

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i forskrift 12.07.2013 godkjent Korssund som «typisk turiststad» i perioden 15. juni til 15. august.


Publisert 08.02.2013

Skei i Jølster er godkjent som typisk turiststad

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har  i forskrift 05.02.2013 godkjent kommunesenteret Skei i Jølster som typisk turiststad  i perioden 10. juni til 20. august. 


Publisert 29.11.2012

Søndagsopne butikkar i desember

Faste utsalsstader kan halde opent dei tre siste søndagane før julafta mellom kl. 14 og kl. 20.


Publisert 29.11.2012

Strenge krav til søndagsopne butikkar

Fylkesmannen legg vekt på omsynet til arbeidstakarane sine interesser når søknader om søndagsope skal vurderast.


Publisert 19.10.2012

Høyring om framlegg til typisk turiststad for Skei i Jølster

Jølster kommune har søkt Fylkesmannen om at Skei i Jølster blir rekna som typisk turiststad etter helgedagslova. Vi har sendt framlegget til høyring med svarfrist 16. november 2012.