Offentlighetsloven

Oppdatert 01.01.2021

Alle kan be om innsyn i saksdokumenter hos de forvaltningsorganene som er omfattet av offentlighetsloven. Bruk eInnsyn til å be om innsyn i brev og dokumenter fra statlige virksomheter.

Statsforvalteren veileder og gir råd på offentlighetslovens område, blant annet overfor kommunene. Ifølge offentlighetsloven er forvaltningens saksdokumenter i prinsippet åpne for innsyn. Loven gjelder også for en del selvstendige rettssubjekter der det offentlige har en vesentlig eierandel, for eksempel energi- og renovasjonsselskaper.

Avslag på innsyn

Avslag på krav om innsyn skal alltid være skriftlig, og det skal vise til den bestemmelsen i loven som gir grunnlag for å unnta opplysningene. Selv om det er hjemmel for å nekte innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere om du kan få innsyn i dokumentet eller opplysninger i dokumentet. Dette er i tråd med det såkalte prinsippet om meroffentlighet. Taushets­belagte opplysninger er unntatt offentlighet. 

Klage på avslag om innsyn

Hvis kommunale eller fylkeskommunale organer eller offentlig eide rettssubjekter har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Statsforvalteren. Hvis du er nektet innsyn i Statsforvalterens dokumenter, er det ansvarlig fagdepartementet som er klageinstans. En klage etter offentlighetsloven skal sendes til og først behandles av det organet som avslo innsyn.