Jeg har behov for verge

Dersom du på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å ta vare på økonomien din eller rettighetene dine kan du få oppnevnt verge. Du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke. Her kan du lese mer om hva du skal gjøre for å få verge.

Hvordan kan jeg få verge?

 • Du må fylle ut og sende inn skjema for søknad om vergemål(altinn) og samtykkeskjema(altinn).
 • Fastlegen/tilsynslegen din må fylle ut legeerklæring som du sender inn sammen med begjæringen og samtykkeskjema. Legeerklæringen, som legen skal fylle ut, finner du på sivilrett.no (skjema nr. 39). Du kan også avtale med fastlegen at han/hun sender legeerklæringen direkte til oss.
 • Når vi mottar søknaden om opprettelse vergemål starter vi sak. Da sender vi først et forhåndsvarsel til partene og en melding til ektefelle/samboer og eventuelle barn over 18 år om at vi vurderer å opprette vergemål. Vi gir også beskjed dersom vi mangler dokumentasjon for å vurdere søknaden.
 • Dersom det er foreslått en verge i begjæringen sender vi brev til vedkommende og spør om han/hun ønsker å være vergen din.
 • Når vi har fått nødvendig dokumentasjon vil vi vurdere om vilkårene for å opprette vergemål er til stede.
 • Hvis vi kommer frem til at vilkårene er oppfylt vil vi vurdere hvor omfattende vergemålet skal være.
 • Når vi har behandlet saken ferdig får du et vedtak i posten som sier om du har fått oppnevnt verge eller ikke, eventuelt hvem som er vergen din og hvilke oppgaver vergen skal ha.

Hvem kan be om opprettelse av vergemål?

 • Du som ønsker verge
 • Din ektefelle/samboer
 • Dine foreldre
 • Dine nærmeste livsarvinger (vanligvis personens barn)
 • Dine søsken
 • Din behandlende lege/tilsynslege

Vilkår for opprettelse av vergemål

 • at du ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser, typisk representasjon ovenfor offentlig myndighet, og/eller økonomiske interesser
 • din totalsituasjon må tilsi at det foreligger et behov for vergemål. Vi skal vurdere om dine hjelpebehov kan ivaretas med mindre inngripende tiltak. Vergemålets omfang skal begrenses til det du trenger hjelp til.
 • din manglende evne til å ivareta egne interesser må ha sammenheng med din helsetilstand
 • Opprettelse av vergemål er i utgangspunktet en frivillig ordning. Det er derfor et vilkår at du selv skriftlig samtykker til at vi oppretter vergemål.
 • Hvis du forstår hva vergemål innebærer, og du ikke samtykker til ordningen, kan ikke Statsforvalteren opprette vergemål. Enkelte personer vil, som følge av tilstanden vedkommende er i, ikke forstå hva opprettelse av vergemål innebærer. I disse tilfellene kan Statsforvalteren, dersom det foreligger en legeerklæring som bekrefter at personen ikke forstår dette, opprette vergemål uten personens samtykke.

Hvis vilkårene er til stede og det er dokumentert gjennom opplysninger fra lege vil Statsforvalteren fatte vedtak om opprettelse av vergemål

Valg av verge

Hovedregelen er at du selv kan velge hvem du ønsker skal være din verge. Dette ønske vil vi respektere så langt det lar seg gjøre. Den som sender inn begjæring om vergemål kan også foreslå en verge.

Statsforvalteren oppnevner vanligvis én av dine nærstående, for eksempel ektefelle eller en sønn/datter, som verge. Bakgrunnen for dette er at det ofte anses å være til det beste for deg å ha en verge som kjenner deg godt. Det vil også spare deg for kostnaden med å ha en fast profesjonell verge.

Lenker