Digitale løsninger

Her har vi samlet en oversikt over digitale løsninger som kan være nyttig for deg som verge.

Hvordan kontakte statsforvalteren på en sikker måte

 • Du som sender henvendelsen logger inn i Altinn som deg selv med din egen MinID eller BankID.

Postadresse

Post sendes til følgende adresse:

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vergemålsavdelingen
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse til Statsforvalteren i Oslo og Viken

sfovpost@statsforvalteren.no

Husk!

Ikke bruk e-post når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon.

Endring av postadresse i Folkeregisteret

Ved oppstart av oppdraget bør du, i samråd med vergehaver, først ta stilling til om vergehavers postadresse skal endres til vergens postadresse, som en c/o-adresse.

Dersom postadresse skal endres, kan du/dere:

 • Gå inn på Skatteetatens hjemmesider, velg «Skriv til oss».
 • Du må deretter logge deg inn og sende melding i Altinn om at du er verge, og oppgi navn og fødselsnummer på den du er verge for.
 • Oppgi ønsket postadresse i meldingen.

Etter noen dager kommer melding om at Folkeregisteret har endret postadresse.

Adresseendring og midlertidig omadressering via posten

Posten tilbyr gratis videresending av post i to måneder ved adresseendring hos dem. Dette gjør at du kan få oversikt over de fleste som sender post til vergehaver, og endre postadresse til de avsenderne, der det er relevant, eksempelvis avtaler om strøm, telefon ol.

Du må sende inn skjema til posten for å melde flytting for vergehaver. Posten krever at du møter opp på postkontor eller post i butikk for innsending av skjemaet, og du må da ha med vergefullmakten. Skjemaet finner for adresseendring finner på Postens nettsider.

Bestille skattemelding

Slik bestiller vergen skattemelding:

 • Gå til Skatteetatens hjemmesider og velg «Kontaktskjema for privatpersoner ».
 • Velg "åpne kontaktskjema".
 • Logg inn som deg selv - Velg tema = Skattemelding.
 • Fyll inn det aktuelle inntektsåret (svar nei på spørsmål om saksnummer).
 • Fyll inn overskrift: Verge - bestilling av skattemelding.
 • Skriv inn følgende tekst: På vegne av person med verge, fødselsnummer XXXXXXXXXXX bestilles skattemeldingen for det aktuelle året (OBS: Viktig at fødselsnummeret til personen med verge skrives som 11 sammenhengende tall).
 • Gå til Oversikt - Skjema og vedlegg - legg ved vergemålsfullmakten.
 • Trykk kontroller skjema, kvitter ut - Trykk videre til signering. Sjekk at vedlegget blir registrert.
 • Trykk signer og send inn.

Vergen kan kun bestille skattemelding for én vergehaver per melding.

Bruk av vergehavers elektroniske identitetsløsninger

BankID

BankID er en personlig identitetsnøkkel.

BankID utstedes av bankene etter særlige regler. Mange av de som har verge får ikke BankID.

Dersom vergehaver har BankID kan ikke vergen benytte seg av vergehavers BankID. Bruker du andres BankID er det samme som at du utgir deg for å være eier av identitetsnøkkelen.  

En verge som har disposisjonsrett til en vergehavers konto i en bank, vil kunne benytte egen BankID for å disponere kontoen.

BankID gir tilgang til høyeste sikkerhetsnivå, nivå 4.

Dette innebærer at selv om det opprettes et vergemål vil det ikke gi vergehaver tilgang til tjenester som krever tilgang med BankID.

MinID

MinID er personlig.

Vergen skal som hovedregel ikke bruke vergehavers MinID.

Det er imidlertid tilfeller der det er behov for at vergen kan få tilgang til f.eks. vergehavers Altinn.

MinID, med tilsendte pinkoder er faset ut og vil etter 16. januar 2023 ikke fungere.  

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen. Den største endringen er at du må benytte deg av MinID app eller engangskoder på SMS istedenfor PIN-koder. Grunnen til at PIN-kodene fases ut er at de ikke tilfredsstiller kravene til en eID i lov om elektroniske tillitstjenester. 

Nøyaktig hvilke tjenester man får oversikt over med MinID-tilgang kan være noe varierende. Vergen må undersøke med de ulike etatene når spørsmål oppstår.

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord. Den andre faktoren kan brukeren velge selv, og har frem til nå vært en engangskode man mottar på SMS eller en pinkode fra PIN-kodebrevet. Pinkodene er en svak sikkerhetsmekanisme og ivaretar ikke kravene til sikkerhet som MinID må oppfylle. Disse er derfor avviklet og vil ikke fungere etter 16. januar 2023. Brukere som i dag bruker pinkoder, må derfor ta i bruk enten engangskoder på SMS eller den nye MinID appen. 

Oppsett av engangskode på SMS gjøres via ID-porten 

 • Gå til denne adressen: https://brukerprofil.difi.no/minprofil/minid/
 • Velg innloggingsmetode og logg inn 
 • Velg "Kode på SMS". Legg inn mobilnummer dersom det ikke er lagt inn fra før. 
 • Neste gang du logger på med MinID vil du motta engangskode på SMS. 

MinID appen lastes ned fra Google Play eller Apple store. 

 • Gå til Google Play eller Apple Store og søk opp «MinID App» 
 • Last ned appen 
 • Logg inn i appen, og husk å godta at appen får tilgang til varslinger. 
 • Neste gang du logger inn med MinID vil du få et pushvarsel på telefonen. Bekreft dette ved hjelp av fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller personlig PIN tilknyttet din telefon 

For spørsmål eller mer informasjon om MinID, besøk Digdirs hjelpeside eller ta kontakt på e-post brukerstotte@digdir.no eller telefon 80030300.  

Bruker du MinID som verge? 

Dersom du skal bruke MinID som verge må du skaffe deg tilgang på følgende måte:

 • Statsforvalter utsteder vergefullmakt som en del av oppnevningen.
 • Vergen kontakter Skatteetaten og legitimerer seg med vergefullmakten, slik at vergens postadresse legges inn som postadresse for vergehaver.
 • Vergen sender kopi av vergefullmakten til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Digdir nullstiller innloggings-profil i MinID på vergehaver – dersom det foreligger slik innloggings-profil. Dersom vergen trenger å kontakte Digdirs brukerstøtte på brukerstotte@digdir.no eller telefon 800 30 300, må hun/han ha vergehavers fulle fødsels- og personnummer klart.
 • Når Digdir nullstiller innloggingsprofilen blir det automatisk sendt ut aktiveringsbrev til vergehavers folkeregistrerte adresse. Dersom vergen har lagt inn egen adresse som postadresse blir kodene sendt til vergens adresse/vergehavers c/o-adresse.
 • Vergen må sette opp innlogging med SMS til vergens egen telefon som beskrevet ovenfor.
 • Har du som verge allerede på ett tidligere tidspunkt sendt inn en vergefullmakt til Digitaliseringsdirektoratet, trenger du ikke gjøre det på nytt dersom du allerede har en bruker på vergehaver.

Med tilgang til MinID kan vergen logge seg inn i Altinn, og kan bl.a. få tilgang til vergehavers skattemelding og skatteoppgjør.

Løsningen innebærer at det enten er vergen eller vergehaver som har innloggingsmuligheter på MinID.

Fufinn – fullmakt til innbyggere

Statsforvalteren utsteder digitale vergefullmakter, såkalte Fufinn-fullmakter.

I en Fufinn-fullmakt finner du digitale «legitimasjoner», og hver legitimasjon skal gi vergen tilgang til en bestemt tjeneste.

I Prosjekt Fufinn skal vi digitalisere alle eksisterende vergemål.

Den gyldige digitale vergefullmakten kan du se på: fullmakt.vergemal.no. Du må legge inn etternavnet til den som har verge og koden som fremgår av fullmakten.

Mer informasjon finner du på vår nettside om digitale vergefullmakter.

Tilgang til HelseNorge

Oppgaver knyttet til spørsmål om helse er som utgangspunkt utenfor vergens rolle.

Som nærmeste pårørende kan det være behov for digital tilgang til HelseNorge.

Du finner informasjon om muligheter for å bruke tjenester på vegne av andre på helsenorge.no. 

Det er særlige regler om fullmakt på vegne av personer som mangler samtykkekompetanse. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no.

Digital postkasse

Digipost og E-boks er digitale postkasser.

Her kan du motta post elektronisk istedenfor brev i vanlig postkasse.

Ved opprettelse av Digipost, kreves BankID og kan derfor ikke brukes av verger.

For deg som er verge er det utfordrende dersom vergehaver mottar sin post fra det offentlige i Digipost. Løsningen er ikke tilpasset et vergemål, og det blir vanskelig for vergen å ivareta vergehavers interesser, når han eller hun ikke har nødvendige tilganger.

Avtale med Digipost kan deaktiveres eller sies opp. Fyll ut dette skjemaet og returner til Posten og Bring Kundeservice.

Bruk av Altinn ved levering av vergeregnskap

Hvis du leverer vergeregnskap på Altinn, må du logge deg på med egen bruker. Det er du som har plikt til å levere regnskap, og det er du som skal være avsender av regnskapet.

Dersom du bruker vergehavers tilgang i Altinn, ser det ut som om det er vergehaver som har sendt inn regnskapet, og vergehavers navn er forhåndsutfylt i feltene for verge.

Hvordan får vergen tilgang til vergehavers bankkonto

Dersom du skal ha tilgang til vergehavers bankkonto, må du ta kontakt med den aktuelle banken. Det vil være krav til at du legitimerer deg og viser frem vergefullmakten. Bankene har ulike krav for å gi deg tilgang til bankkonti. Noen banker krever personlig oppmøte i banken, andre godtar digital bekreftelse fra deg. Du må ta kontakt med den aktuelle banken der kontoen er, for å få informasjon om hvordan vergen skal gå frem.

Du vil kunne få oversikt over vergehavers kontoer ved å se på skattemelding med grunnlagsdata som vedlegges oppnevningen.

Disposisjonsrett på bankkonto og vergehavers behov for bruk av egne midler

Vergehavers bankkort og pinkode er personlig og kan ikke overlates til andre. Det vil være et brudd på avtalen mellom banken og kontoeier.

I noen tilfeller kan vergehaver ikke bruke eget kort for å handle eller ta ut kontanter. For å løse vergehavers behov kan vergen

 • inngå avtale med den lokale butikken om at det sendes faktura månedlig
 • der vergehaver er på institusjon, be om at det opprettes konto der for overføring av beløp til vergehaver. Ordningen gjelder kommunale heldøgnstilbud og langtidsplass i spesialisthelsetjenesten – Sykehjem, rus, psykiatri og andre heldøgnstilbud. Institusjonen forplikter seg til å forvalte kontantytelser som innbetales på bankkonto, altså resterende beløp etter at oppholdsbetaling er betalt
 • inngå avtale med pårørende om å legge ut for vergehaver, eller ta med penger til en kontantkasse, mot å få beløpet refundert ved innsending av kvittering for utlegget
 • be om at matkonto eller lignende opprettes i boligen, som det kan innbetales et beløp til f.eks. månedlig og hvor vergen har kontroll med bruken av midlene.
 • Opprette avtale om kjøp av mat mm fra nettbutikk

Det kan også finnes andre løsninger.

Der det ikke synes å være andre mulige løsninger, kan vergen ta kontakt med Statsforvalteren og be om en bekreftelse på at vergen kan opprette konto i vergehavers navn med kort til navngitt person/primærkontakt. Aktuell person får eget bankkort og egen kode (ikke vergehavers) som da kan brukes på vegne av vergehaver for å ivareta hans/hennes behov. Vergen selv vil i disse tilfellene kun ha innsynsrett på den aktuelle kontoen. Det er viktig at vergen informerer Statsforvalteren dersom opprettelse innvilges, slik at bankens skriftlige samtykke kan legges på saken.

Når det gjelder vergehavere som bor i institusjon, er institusjonen pliktig til å opprette konto for å ivareta vergehavers behov. Regler om hvordan kontantytelser skal disponeres finnes i Forskrift om disponering av kontantytelser. Ledelsen ved institusjonen har disposisjonsrett, men kan gi fullmakt til den som kan ta ut midler fra kontoen i institusjonen. Vergens oppgave er å sørge for at institusjonen følger forskriften, og oppretter beboerkonto etter vedtak, i tillegg til å kontrollere bruken.

Kontantuttak fra verge for overlevering til vergehaver aksepteres kun i tilfeller der vergehaver ikke er i stand til å håndtere bankkort og kode, og fysisk overlevering fra vergen er eneste mulighet for at vergehaver skal ha penger til ønskede innkjøp.

Vergehavere uten gyldig legitimasjon

Dersom du skal opprette konto i en bank for en vergehaver, og vedkommende ikke har gyldig legitimasjon, har Finanstilsynet fastslått at bankene er pliktige til å godta vergefullmakten som tilstrekkelig dokumentasjon for at konto kan opprettes. I tillegg må du selv legge frem gyldig legitimasjon.

Du kan lese mer om dette i finanstilsynets rundskriv.

Mine vergemål

I Mine vergemål har verger tilgang til informasjon om vergemål de er registrert med i vårt saksbehandlingssystem Vera.

Lenken finner du under Mine vergemål på sivilrett.no.

Du må logge seg inn med egen MinID.

Under Mine vergemål ligger også en profil på vergen med personopplysninger og vergeopplysninger.

I saksoversikten finner du personopplysninger og saksopplysninger, herunder saksID på den eller de du er verge for.

På hver enkelt sak er det også opplysninger om:

 • Pårørende.
 • Hva som er til saksbehandling hos Statsforvalteren, og status på sakene.
 • Mulighet for å se innestående og transaksjoner på kapitalkonto.