Arv og skifte

Hvis en person under vergemål er arving i et dødsbo skal vi sikre at personen får den arven personen har krav på etter lov eller testament. Vi passer på at personen har en egnet person som kan ivareta deres interesser, og kontrollerer sluttregnskapet i dødsboet.

Når er en arving under vergemål?

En arving er under vergemål hvis han eller hun er under 18 år. For de over 18 år er en person under vergemål hvis han eller hun har fått oppnevnt en verge etter vergemålsloven.

Hva er dødsboskifte?

Når en person dør gjennomføres et oppgjør der arven etter avdøde fordeles, dette kalles et dødsboskifte.

Gjennomføring av dødsboskifte

Det er arvingene i felleskap som er ansvarlig for gjennomføringen av skiftet. I noen tilfeller kan det oppnevnes en fullmektig/bobestyrer, det kan være aktuelt dersom arvingene ikke er i stand til eller ønsker selv å gjennomføre skiftet.

Hva er vergens rolle?

Det er vergens oppgave å ivareta interessene til den man er verge for slik at den som har verge mottar den arv han eller hun har krav på etter loven.

En verge, uavhengig av om det er foreldreverge eller verge som vi har oppnevnt, har ingen myndighet i bobehandlingen med mindre han eller hun er gitt fullmakt fra de øvrige arvingene. Det innebærer også at selve bobehandlingen normalt ikke er en vergeoppgave. Vergens rolle er begrenset til å ivareta interessene til personen under vergemål.

Vergens oppgaver i bobehandlingen

  • Valg av skifteform, skifte/uskifte.
  • Ta stilling til privat eller offentlig skifte.
  • Ved privat skifte sende oss forslag til fordeling av arven
  • Sende dokumentasjon på at vergehaver har mottatt sin rettmessige del av arven

Skifte eller uskifte

Dersom den avdøde var gift vil ektefellen, som hovedregel har rett til å sitte i uskifte. Uskifte innebærer at ektefellen overtar avdødes eiendeler og utsetter arveoppgjøret. Samboere med felles barn har en begrenset rett til å sitte i uskifte. I de tilfeller der uskifte krever samtykke fra arvinger med verge, må vergen samtykke til dette på deres vegne.

Privat eller offentlig skifte

Dersom boet skal skiftes kan dette gjøres privat eller offentlig.

Et privat skifte forutsetter at arvingene er enige og vergen må samtykke til dette. Ved privat skifte må minst en av arvingene ta på seg ansvar for avdødes gjeld. Dette vil ikke være noe problem så lenge verdien på eiendeler i boet overstiger gjelden. Vergen kan søke oss om å påta seg gjeldsansvaret på vegne av personen under vergemål. Vi vil, som en klar hovedregel, bare samtykke til dette hvis det ikke finnes andre arvinger som er i stand til det. Er alle arvingene umyndige kan boet skiftes privat uten at noen påtar seg gjeldsansvaret.

Ved usikkerhet om verdiene av eiendelene er mer enn gjelden kan boet be om at tingretten/byfogden utstede et preklusivt proklama. Dette innebærer at alle som avdøde skyldte penger må melde seg til retten innen 6 uker. Krav som kommer inn etter fristen faller bort.

Offentlig skifte velges vanligvis i saker der det er klart at arvingene ikke blir enig om fordeling av arven. Retten oppnevner en bobestyrer som vil gjennomføre skiftet. Kostnaden blir belastet boet, forutsatt at boet har midler. Den som krever offentlig skifte, må innbetale et beløp som sikkerhet for kostnadene. Beløpet blir fastsatt av retten. I bo med negativ verdi, er det lite fordelaktig at arvingene krever offentlig skifte. Dette kan med fordel overlates til retten eller kreditorer.

Selv om vergen har samtykket til privat skifte kan han når som helst, før det private skiftet er avsluttet, kreve offentlig skifte.

Vergen kan kreve at boets eiendeler blir solgt.

Vergen kan kreve at vergehaver skal motta en bestemt eiendel som arv.

Forslag til fordeling av arv

Dersom det foretas et privat skifte og alle arvinger er enig om fordeling på bakgrunn av arvelovens regler og innehold i eventuelt testament, skal vergen sende oss forslag til fordelingen. Arven kan ikke utdeles før vergen har fått tilbakemelding fra oss på at dette er i orden.

Utbetaling av arven

Når arven er utbetalt er vergen ansvarlig for å sende inn dokumentasjon til oss på at personen under vergemål har mottatt sin rettmessige del av arven i samsvar med det forslaget som vi har godkjent.

Vår oppgave i bobehandlingen

Vi skal påse at vergene utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende lovverk, og at vergene ivaretar personen med verge sine interesser. Dersom vi mener at vergen ikke utfører sine oppgaver på en god måte, vil vi frata vergen oppgaven.

Vi har selvstendig myndighet til å kreve offentlig skifte på vegne av personer under vergemål, dersom vi mener at det er nødvendig.

Ved mistanke om at vergehaver ikke har mottatt sin rettmessige arv kan vi kreve offentlig skifte også etter at privat skifte er avsluttet.

Lenker