Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål som vi får til vergemålsavdelingen.

 

Nye vergemål

Hvem kan få verge?

Hvem kan søke om verge?

Hvem kan bli verge?

Er det vanlig at noen i familien blir verge?

Jeg vil ikke at den som er foreslått skal bli oppnevnt, hva gjør jeg?

Kan det være to eller flere verger?

Jeg ønsker vergemål, men ønsker ikke at Statsforvalteren skal forvalte mine penger. Hva gjør jeg?

Hvem blir varslet om at Statsforvalteren vurderer å opprette vergemål?

Jeg ønsker ikke at mine pårørende skal vite at jeg søker om vergemål, hva gjør jeg?

Det haster å få opprettet vergemål. Hva er en hastesak?

Hva gjør du når en person nekter å søke om vergemål, men har behov for bistand?

Jeg er bekymret for noen og lurer på om de trenger verge?

Arv og skifte.

Hva er Statsforvalterens rolle i forbindelse med dødsboskifte? 

Når må det oppnevnes midlertidig verge?

Jeg skal sitte i uskiftet bo etter avdød ektefelle eller samboer. Vi har felles mindreårige barn. Må det oppnevnes midlertidig verge?

Jeg skal skifte boet etter min avdøde ektefelle/samboer. Vi har felles mindreårige barn. Må det oppnevnes midlertidig verge?

En av mine foreldre er død, og gjenlevende er dement/ikke samtykkekompetent. Vi får ikke gjennomført skifte/uskifte. Hva gjør vi?

Hvem kan oppnevnes som midlertidig verge i forbindelse med et dødsboskifte?

Hva koster det med midlertidig verge?

Fristen for melding til tingretten for utstedelse av skifteattest er 60 dager og den nærmer seg, hva gjør jeg?

Hva kan korte ned Statsforvalterens saksbehandlingstid?.

Hva er en booppstilling/sluttregnskap i et dødsbo?.

Hvilken dokumentasjon kreves ved avslutning av dødsbobehandlingen, og skal bilag sendes inn?

Kan man arve gjeld?

Valg av skifteform, bør det velges privat skifte, offentlig skifte eller eventuelt uskifte?

Hva er Proklama?

Er forsikringsutbetalinger i et dødsbo en del av arven?

Spesielt om mulig arv fra Polen

Avslutt vergemål for voksen vergehaver.

Jeg er verge og vergehaver er død, hva gjør jeg nå?

Jeg er voksen og har verge, men vil ikke ha verge eller være under vergemål lengre. Hva gjør jeg?

Bruk av kapital for voksen vergehaver.

Kan midlene som Statsforvalteren forvalter brukes?

Må vergen søke om bruk av pengene som står på vergekonto?

Kan foreldre ta betalt for vergehavere som bor hjemme etter fylte 18 år?

Bruk av kapital for barn som har penger hos statsforvalteren.

Barnet har penger på kapitalkonto under Statsforvalterens forvaltning og vergen/barnet ønsker å bruke penger. Hvordan går man frem og hva bør være med i en slik søknad?

Hva bør et samtykke fra vergene/barnet inneholde og kan samtykke sendes per e-post?

Ved søknad om bruk av kapital til dekning av barnets skatt, hvilken dokumentasjon bør sendes inn?

Hvilken dokumentasjon skal innleveres når vi har samtykket til bruk av kapital?

Kapitalkonto

Hvor finnes oversikt over hvilke banker som kan benyttes til opprettelse av kapitalkonto?

Hvem er ansvarlig for å overføre midler til opprettet kapitalkonto?

Hvor kan verge selv følge kapitalkonto – se saldo og transaksjoner?

Hva skjer med bankforholdet ved dødsfall?

Hva skjer med bankforholdet når man blir myndig?

Næringsdrift for mindreårige.

Bytte verge.

Jeg har verge, men ønsker å bytte verge. Hva gjør jeg?

Jeg er verge, men må be meg fritatt for vergeoppdraget. Hva gjør jeg?

Pårørende, institusjonen der vergehaver bor, eller andre mener at vergen ikke følger opp den han/hun er verge for. Hva kan de gjøre?

Vergen er død, hva gjør vi nå?

Godtgjøring for verger.

Har alle verger rett til godtgjøring og utgiftsdekning?

Hva er den faste satsen?

Hvordan søker vergen om godtgjøring og utgiftsdekning?

Må vergen sende inn vedlegg sammen med søknaden om godtgjøring og utgiftsdekning?

Når kan vergen få timebetalt?

Kan statsforvalteren godkjenne timegodtgjøring for vergeoppdrag på forhånd?

Hvem betaler for godtgjøringen?

Kan vergehaver få oppnevnt advokatverge som får offentlig salærsats for vergeoppdraget?

Er alle advokater som er verger, advokatverger med rett til offentlig salærsats?

Hvor lenge kan man ha advokatverge med offentlig salærsats?

Er det statsforvalteren som betaler godtgjøringen til en advokatverge?

Når statsforvalteren må samtykke.

Arveforskudd.

Gave.

Avhende løsøre.

Trygdebil.

Gjennomføre disposisjoner.

Må vergen søke om Statsforvalterens samtykke dersom det er vergehaver selv som gjennomfører disposisjoner?

Kan jeg som verge investere i aksjer eller fond på vegen av vergehaver?

Hva må vergen sende inn når det søkes om opptak av lån på vegne av vergehaver?

 

Nye vergemål

Hvem kan få verge?

Det er mange ulike grupper som kan trenge verge.

Synes du det er utfordrende å få betalt regninger, har du opparbeidet deg gjeld og synes du det er vanskelig å vite om du får de tjenestene du har rett på? Dette kan være noen av de oppgavene en verge kan hjelpe deg med.

Det er krav om en diagnose eller en tilstand som tilsier at du har behov for hjelp for å kunne få oppnevnt verge. Behovet kan ikke dekkes av andre mindre inngripende ordninger, det må være tilstanden din som gjør at du ikke klarer å ivareta interessene dine, og for å opprette et frivillig vergemål må du samtykke til opprettelsen. Er du ikke samtykkekompetent kan vergemål opprettes uten skriftlig samtykke.

Hvem kan søke om verge?

Du kan selv søke om vergemål. I tillegg kan din ektefelle eller samboer søke. Det samme gjelder for dine foreldre, nærmeste livsarving, dvs. barn, barnebarn eller søsken. Behandlende lege, eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor kan også be om at de blir opprettet vergemål.

Er det behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til Statsforvalteren. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes.

Hvem kan bli verge?

For å kunne bli verge må du være egnet til oppgaven. Det er Statsforvalteren som avgjør om noen er egnet. Vi tar kredittsjekk og andre enn nærstående og søsken av den som skal ha verge må levere politiattest.

Er det vanlig at noen i familien blir verge?

Det er også slik at den som skal ha verge må være enig i at en bestemt person oppnevnes som verge.
Det er ofte slik at en i familien blir oppnevnt som verge. Vergen må også samtykke til oppnevnelsen. Du kan si nei dersom du ikke ønsker å være verge.

Jeg vil ikke at den som er foreslått skal blir oppnevnt. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke ønsker foreslått verge skal Statsforvalteren høre på deg og finne en annen som kan være verge for deg. Du kan foreslå en annen eller vi kan finne en fast verge til deg.

Kan det være to eller flere verger?

Som utgangspunkt er det i de fleste saker tilstrekkelig med en verge. Statsforvalteren kan unntaksvis vurdere om det skal være flere dersom det er hensiktsmessig. Dersom dere ønsker å være mer enn en verge må det begrunnes.

Jeg ønsker vergemål, men vil ikke at Statsforvalteren skal forvalte mine penger. Hva gjør jeg?

Statsforvalteren skal som utgangspunkt forvalte dine midler over 2 G. Det innebærer at pengene står på en konto som disponeres av Statsforvalteren og som det kan søkes om uttak fra.
Dersom du er samtykkekompetent og ikke ønsker at Statsforvalteren skal forvalte dine penger kan du si fra om det. Da kan vergen eller du selv forvalte pengene isteden.

Hvem blir varslet om at Statsforvalterne vurderer å opprette vergemål?

Ektefelle eller samboer og eventuelle barn over 18 år, eventuelt foreldre, dersom man ikke har nærstående som nevnt over, får underretning om at statsforvalteren har startet saken om opprettelse av vergemål.

Jeg ønsker ikke at mine pårørende skal vite at jeg søker om vergemål. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke ønsker at dine pårørende skal vite om at det søkes om vergemål, må det stå i søknaden/begjæringen at det ikke er ønskelig. Det er i utgangspunktet ikke hjemmel for å unnta slik varsling, men vi respekterer ditt ønske og din rett til selvbestemmelse dersom du uttrykkelig ber om at vi ikke sender slike varsel.

Det haster å få opprettet vergemål. Hva er en hastesak?

Som utgangspunkt behandler vi sakene ut fra når de kom inn, først inn, først ut, men vi anerkjenner at noen saker haster mer enn andre. Dersom du mener at din sak haster må du henvende deg til oss med en begrunnelse for hvorfor du mener at din sak skal prioriteres.

Hva gjør du når en person nekter å søke om vergemål, men har behov for bistand?

Vergemål med fratakelse av rettslige handleevne krever ikke at vedkommende samtykker, i motsetning til et ordinært vergemål. Personer som har rett til å be om vergemål kan gjøre dette selv om personen det gjelder ikke samtykker til dette. Statsforvalteren vil vurdere om det er rettslig grunnlag for å igangsette sak om vergemål med fratakelse av rettslig handleevne.

Jeg er bekymret for noen og lurer på om de trenger verge?

Statsforvalteren tar imot slike bekymringer, og undersøker om vi skal starte sak om vergemål.
Du trenger ikke ha begjæringskompetanse eller meldeplikt for å kunne melde din bekymring for noen. Vår kontaktinformasjon finner du på våre nettsider.

Arv og Skifte

Hva er Statsforvalterens rolle i forbindelse med dødsboskifte?

Statsforvalterens skal sikre at mindreårige, og personer med oppnevnt verge, mottar sin rettmessige arv. Den rettmessige arven er den arven de har krav på etter lov eller testament.

Vi sikrer dette ved å sørge for at disse personene har en habil og egnet person til å ivareta deres interesser. Dette betyr at vi i mange tilfeller at oppnevner en midlertidig verge. Ved skifte av dødsbo sikrer vi at de mottar sin rettmessige arv ved å gå gjennom booppstillingen/sluttregnskapet i dødsboet.

Når må det oppnevnes midlertidig verge?

Det skal oppnevnes midlertidig verge for et barn som er uten fungerende verge eller hvis en oppnevnt verge for et barn eller voksen ikke kan utføre sine oppgaver. Den mindreårige og vergehaver vil være uten fungerende verge dersom foreldrevergen eller oppnevnt verge er inhabil. Foreldrevergen eller annen verge regnes som inhabil dersom vergen selv, eller personer som står vergen nær, har en interesse som strider mot interessene til den som er under vergemål. Grunnen er at man ikke skal treffe beslutninger på andres vegne dersom man kan ha en egeninteresse i sakens utfall. Det har ikke betydning om vergens avgjørelse faktisk ville ha blitt påvirket.

Jeg skal sitte i uskiftet bo etter avdød ektefelle eller samboer. Vi har felles mindreårige barn. Må det oppnevnes midlertidig verge?

Ja, det vil alltid være behov for midlertidig verge i slike saker. Årsaken til dette er at gjenlevende ektefelle/samboer og den mindreårige kan ha motstridende interesser i boet. Den midlertidige vergens hovedoppgave er å melde fra til Statsforvalteren dersom gjenlevende ektefelle misligholder boet, ved for eksempel å gi gaver som står i misforhold til boets verdi.

Jeg skal skifte boet etter min avdøde ektefelle/samboer. Vi har felles mindreårige barn. Må det oppnevnes midlertidig verge?

Ja, i disse sakene må det oppnevnes midlertidig verge. Årsaken er at gjenlevende ektefelle/samboer, og den mindreårige begge er arvinger i boet. De vil da ha motstridende interesser.

En av mine foreldre er død, og gjenlevende er dement/ikke samtykkekompetent. Vi får ikke gjennomført skifte/uskifte. Hva gjør vi?

Dersom den avdøde var gift, vil gjenlevende ektefelle som hovedregel ha rett til å sitte i uskifte, det samme gjelder for samboere med felles barn (med visse begrensninger).

Det er den gjenlevende selv som bestemmer hvorvidt boet skal skiftes eller overtas uskiftet, eventuelt gjenlevende sin verge. Dersom vergen også er arving etter førstavdøde må vi oppnevne en midlertidig verge som velger skifteform på vegne av gjenlevende. 

Vergen må sende skriftlig henvendelse til Statsforvalteren om hvilken skifteform som ønskes. Statsforvalteren vil deretter gi videre veiledning.

Hvem kan oppnevnes som midlertidig verge i forbindelse med et dødsboskifte?

Det må være en person som ikke selv har interesser i boet. Den midlertidige vergen kan være en venn av familien eller slektning av avdøde, men det kan ikke være helt nær familie i henhold til vergemålsloven § 34. Vergen må være lengre ut i familien enn vergehavers fetter/kusine. Dersom man ikke har forslag til hvem som kan oppnevnes som midlertidig verge, vil det oppnevnes en profesjonell verge fra Statsforvalterens vergekorps.

Hva koster det med midlertidig verge?

Hovedregelen er faste satser. Se hva de faste satsene er under punktet godtgjøring. Dersom oppdraget er av kort varighet eller har et lite omfang, betales godtgjøring etter timesats. I noen tilfeller kan oppdraget også være så tidkrevende at timegodtgjøring tilkjennes. Vergene må levere timeliste som dokumenterer arbeidet. Timesatsen er kr. 400,- for faste verger og kr. 200,- for alminnelige verger. Nærstående verge (forelder/barn/ektefelle/samboer) har som hovedregel ikke krav på godtgjøring.

Fristen for melding til tingretten for utstedelse av skifteattest er 60 dager og den nærmer seg, hva gjør jeg?

Dersom fristen for utstedelse av skifte- eller uskifteattest nærmer seg, kan det søkes tingretten om utsettelse av fristen.

Hva kan korte ned Statsforvalterens saksbehandlingstid?

Vi anbefaler digital innsendelse av dokumentasjon. Å sende dokumenter per post tar lenger tid.

For oppnevnelse av verge:

  • Send inn forslag til midlertidig verge. Husk å redegjør for personens relasjon til nåværende verge og den mindreårige/personen under vergemål. Husk også å send inn telefonnummer og mailadresse til foreslått verge.

For oppfølgingen av skifte:

  • Send inn en presis og oversiktlig booppstilling.

Hva er en booppstilling/sluttregnskap i et dødsbo?

En midlertidig verge i en skiftesak skal levere booppstilling/sluttregnskap.

Booppstillingen eller sluttregnskapet er en oversikt over avdødes verdier, minus gjeld og utgifter. I tillegg er det et oppsett som viser fordeling av arven. Den skal vise at hver enkelt arving har mottatt sin rettmessige arv.

Hvilken dokumentasjon kreves ved avslutning av dødsbobehandlingen, og skal bilag sendes inn?

Statsforvalteren krever at verger sender inn booppstilling/sluttregnskap, eventuelt kopi av oppgjørsoppstilling, etter salg av bolig. I utgangspunktet ber vi ikke om innsending av bilag i forbindelse med skiftebehandlingen, men det kan etterspørres dersom det er uvanlige poster i booppstillingen.

Kan man arve gjeld?

Hovedregelen i Norge er at man ikke arver gjeld.

Dersom man signerer på at man påtar seg gjeldsansvaret ved utstedelse av skifte- eller uskifteattest er man ansvarlig for den gjelden som er i boet, selv om denne overstiger verdiene. Det er derfor veldig viktig å ikke signere for utstedelse av skifteattest dersom man ikke er sikker på at dødsboet er av positiv verdi.

Valg av skifteform, bør det velges privat skifte, offentlig skifte eller eventuelt uskifte?

Statsforvalteren kan ikke gi veiledning som gjelder valg av skifteform. Vi anbefaler at vergen går inn på domstol.no, og leser veiledningen for de ulike skifteformene der.

Det forventes ikke at privatpersoner har inngående kunnskap om skifteform, og advokat bør kontaktes ved tvil.

Dersom det er tvil om verdien av dødsboet, bør det alltid utstedes proklama før valg av skifteform, for å forsikre seg om at verdien ikke er negativ.

Hva er Proklama?

Proklama er en kunngjøring som rykkes inn i Norsk Lysingsblad og Aftenposten og som innebærer at alle kreditorene etter avdøde må melde seg innen 6 uker. Krav som ikke meldes innen fristens utløp, bortfaller. Proklamaet gjelder ikke utenlandske kreditorer, pantekrav eller skatte- og avgiftskrav.

Dersom en arving ønsker at retten skal utstede proklama må en henvendelse om dette gjøres skriftlig til den domstol der avdøde hadde sist bopel. 

Er forsikringsutbetalinger i et dødsbo en del av arven?

Forsikringsutbetalinger er som hovedregel ikke en del av et dødsboskifte. Det finnes noen unntak der forsikringen skal utbetales dødsboet. Et eksempel er hvis en forsikringsutbetaling har skjedd til den avdøde før dødsfallet. Dersom en arving er mottaker er det ikke arv, dersom dødsboet er mottaker er det arv som skal fordeles ved oppgjøret.

Spesielt om mulig arv fra Polen

Reglene om arv etter polsk rett medfører at man kan arve gjeld. Dersom arvinger ikke skal bli ansvarlig for avdødes gjeld må det gis avkall på arven i sin helhet. For at et avkall på arv på vegne av mindreårig arving skal være gyldig, kreves samtykke /aksept fra polsk domstol. For at domstolen skal samtykke, må Statsforvalteren treffe vedtak om avkall på arv som påføres fysisk signatur samt apostillestempel.

Avslutt vergemål for voksen vergehaver

Jeg er verge og vergehaver er død, hva gjør jeg nå?

Når vergehaver dør opphører dine oppgaver som verge. Gi gjerne beskjed til Statsforvalteren om dødsfallet, så starter vi sak om å avslutte vergemålet. Vi ber om at du sender inn godtgjøringskrav og et avsluttende regnskap. Klikk her for eget skjema for dette.

Jeg er voksen og har verge, men vil ikke ha verge eller være under vergemål lengre. Hva gjør jeg?

Dersom du er samtykkekompetent, kan du trekke ditt samtykke til vergemålet. Dersom du ikke er samtykkekompetent, men motsetter deg vergemålet kan du be om opphør. I begge tilfeller må du gi beskjed til statsforvalteren, men husk at vergemålet gjelder fram til det er truffet et vedtak om opphør. Dette gjelder uansett om du er samtykkekompetent eller ikke. Vergen må også være klar over at oppdraget ikke er avsluttet før vedtak om opphør kommer fra statsforvalteren.

Når vergemålet er opphørt må du selv ordne med økonomien din og sørge for å få stønader og rettigheter du har krav på.

Bruk av kapital for voksen vergehaver

Kan midlene som Statsforvalteren forvalter brukes?

Vergen må søke om Statsforvalterens samtykke til bruk av midler. Klikk her for elektronisk søknadsskjema. Det er viktig at samtykke fra vergehaver innhentes hvis det er mulig. Alternativt må det innhentes ny legeerklæring som bekrefter at vergehaver ikke har samtykkekompetanse i økonomiske forhold, dersom statsforvalteren ikke har informasjon om det allerede. Vergen må oppgi kontonummeret til vergekontoen i søknaden. Vilkåret for at Statsforvalteren kan samtykke er at midlene skal benyttes til å dekke vergehavers utgifter, og at det er i vergehavers interesse.

Må vergen søke om bruk av pengene som står på vergekonto?

I utgangspunktet må ikke vergen søke om å få bruke pengene som står på vergekontoen. Skal det benyttes et høyt beløp anbefaler vi at vergen likevel rådfører seg med Statsforvalteren før disposisjonen gjennomføres.

Kan foreldre ta betalt for vergehavere som bor hjemme etter fylte 18 år?

Det regnes som rimelig at vergehavere som bor hjemme etter fylte 18 år og som har egen inntekt, bidrar i den daglige husholdningen ved å betale husleie, strøm mat og lignende. Vergen kan trekke et fast månedlig beløp. Vergehaver skal ha midler igjen på egen konto til å dekke egne utgifter til aktiviteter, klær, frisør og så videre.

Bruk av kapital for barn som har penger hos statsforvalteren

Barnet har penger på kapitalkonto under Statsforvalterens forvaltning og vergen/barnet ønsker å bruke penger. Hvordan går man frem og hva bør være med i en slik søknad?

Det må sendes inn en søknad om bruk av kapital til Statsforvalteren. Søknaden må inneholde skriftlig samtykke fra vergen. Er det to foreldreverger, bør begge samtykke til søknaden. Med mindre vergene er uenig. Ved uenighet kan de be oss ta en avgjørelse i saken. Barn over 12 år skal skriftlig samtykke til søknaden. Som følge av at alle barn har rett til å bli hørt og være med på avgjørelser om seg selv bør det stå i søknaden om barnet er hørt, hva som er barnets mening. Hvis barnet ikke er hørt, bør det stå hvorfor. Hvis barnet er uenig i vergenes avgjørelse, bør det begrunnes hvorfor en ønsker å bruke pengene i strid med dette. Det skal leveres gyldig legitimasjon på barn og vergene hvis dette ikke er sendt inn tidligere, for eksempel kopi av pass eller førerkort (vergen(e)/barnet kan også legitimere seg ved å sende søknad/samtykke elektronisk via altinn, men kun én person får legitimert seg per søknad/samtykke). Det oppfordres til å sende inn dokumentasjon på utgiftene om mulig og dokumentasjon på at kontonummer det skal utbetales i står i barnets navn hvis dette ikke er sendt inn tidligere eller utgiftene er forskuttert fra foreldrevergene. Vi anbefaler at søknad sendes elektronisk via altinn. Skjemaet heter "søknad om statsforvalterens godkjenning". Søknaden må inneholde informasjon om hva pengene skal brukes på og hvorfor dette er i barnets interesse. Hovedregelen er at pengene kun kan brukes på barnets utgifter og ikke andres utgifter.

 

Elektronisk søknadsskjema om statsforvalterens godkjenning  

 

Hva bør et samtykke fra vergene/barnet inneholde og kan samtykke sendes per e-post?

I et samtykke til bruk av kapital bør det står klart hva det samtykkes til, altså søknadsbeløp og hva pengene skal brukes på. Samtykket bør ha personens signatur, eller det kan sendes elektronisk via altinn. Dato for samtykke bør fremkomme. Hvis vergen/barnet i fremtiden ønsker å samtykke per e-post, bør dette og e-postadresse fremgå av samtykket som sendes inn.

Ved søknad om bruk av kapital til dekning av barnets skatt, hvilken dokumentasjon bør sendes inn?

Ved merskatt (barnets skatt lignes på vergen) anbefaler vi at det vedlegges en merskatteberegning fra skatteetaten. En slik beregning får vergen ved å henvende seg til skatteetaten. Den viser klart at skatten tilhører barnet og beløp på skatt. Alternativt kan vergene sende inn skatteoppgjør, men det bør fremgå klart at skatten tilhører barnet. Ved forskuddsskatt bør det sendes inn krav om innbetaling/faktura fra skatteetaten. Hvis søknad sendes elektronisk, må dokumentasjonen fra skatteetaten lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Vanlig skjema for bruk av kapital benyttes.

Hvilken dokumentasjon skal innleveres når vi har samtykket til bruk av kapital?

Når statsforvalteren samtykker til å bruke barnets kapital, kan vi i noen tilfeller sette som vilkår at det i ettertid sendes inn dokumentasjon på utgiftene. Dokumentasjonen skal vise at utgiftene er betalt, det kan for eksempel være kvittering eller bankkontoutskrift. Hvis det er vanskelig å lese ut av kontoutskriften hvilke utgifter som er betalt, bør vergen(e) skrive en kort merknad på kontoutskriften eller i oversendelsen.

Kapitalkonto 

Hvor finnes skjema for opprettelse av kapitalkonto?

 

Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto – utskriftsvennlig versjon.

 

Hvor finnes oversikt over hvilke banker som kan benyttes til opprettelse av kapitalkonto?

 

Informasjon om bank og forvaltning hos vergemal.no.

 

Ved å trykke på lenken over finner du oversikt over hvilke banker som kan benyttes til opprettelse av kapitalkonto. I tillegg er det forklaring på de ulike produktene som kan velges. Vi gjør oppmerksom på at flere banker ikke tar imot nye innskudd. Dette kan man se i kommentarkolonnen helt til høyre i oversikten over godkjente banker

Hvem er ansvarlig for å overføre midler til opprettet kapitalkonto?

Det er den som har disposisjonsrett til kontoen som det skal overføres FRA som må sørge for overføring til kapitalkonto. Når det skal overføres fra en kapitalkonto til en annen kapitalkonto, - så er det vi som overfører.

 

Hvor kan verge selv følge kapitalkonto – se saldo og transaksjoner?

På www.vergemal.no – under fanen Mine vergemål skal vergen finne alle kapitalkontonumrene og saldo.

 

Hva skjer med bankforholdet ved dødsfall?

Da opphører vergemålet og vi har ikke lengere disposisjonsrett til kapitalkontoen. Den som har ansvaret for dødsboet i henhold til skifte attest må kontakte banken for få tilgang til pengene.

 

Hva skjer med bankforholdet når man blir myndig?

Da opphører vår disposisjonsrett til kontoen og den som er blitt myndig må selv kontakte banken for å få tilgang til pengene. Den myndige kan fremlegge brevet mottatt fra oss i banken.

 

Næringsdrift for mindreårige 

Hvordan kan jeg søke om godkjennelse til opprettelse av enkeltpersonforetak for en mindreårig? 

For å få vår godkjenning til å opprette enkeltpersonsforetak for barn over 15 år må du sende inn en skriftlig søknad til Statsforvalteren.

Bytte verge

Jeg har verge, men ønsker å bytte verge. Hva gjør jeg?

Dersom du ønsker en annen verge, må du gi beskjed til Statsforvalteren. Har du forslag til hvem du ønsker isteden må du si fra om det. Si også noe om hvorfor du ønsker å bytte slik at vi skjønner om det for eksempel er fordi du mener at vergen ikke gjør det han/hun skal for deg. I slike tilfeller skal Statsforvalteren føre tilsyn med vergen.

Jeg er verge, men må be meg fritatt for vergeoppdraget. Hva gjør jeg?

Du har krav på å bli fritatt som verge dersom du ber om det. Gi beskjed til Statsforvalteren. Si fra om hvilke oppdrag det gjelder. Har du forslag til hvem som kan bli verge? Oppgi navn i henvendelsen til oss.

Pårørende, institusjonen der vergehaver bor, eller andre mener at vergen ikke følger opp den han/hun er verge for. Hva kan de gjøre?

Statsforvalterens skal føre tilsyn med vergene og at de utfører oppdragene sine på en god måte. Dersom noen som står vergehaver nær opplever at vergen ikke følger opp vergehaver på en tilstrekkelig god måte er det viktig at Statsforvalteren får informasjon om det slik at vergen kan følges opp og det eventuelt kan føres tilsyn med vergen.

Vergen er død, hva gjør vi nå? 

Gi beskjed til Statsforvalteren slik at vi kan oppnevne en ny verge, Er det forslag til ny verge må det opplyses om det.

Godtgjøring for verger

Har alle verger rett til godtgjøring og utgiftsdekning?

Alle verger må først søke statsforvalteren om å få godtgjøring. Verger har som hovedregel krav på både godtgjøring og utgiftsdekning etter faste, årlige satser. Det er unntak for nærstående verger (foreldre, barn, ektefelle/samboer), som bare kan få godtgjøring hvis særlige grunner taler for det. Alle verger har krav på årlig utgiftsdekning. Dette gjelder også de nærstående.

Hva er den faste satsen?

Du finner oversikt over de faste satsene for godtgjøring og utgiftsdekning på vergemal.no.

Hvordan søker vergen om godtgjøring og utgiftsdekning?

Søknad sendes ved å bruke et eget skjema: Søknad om vergegodtgjørelse

Må vergen sende inn vedlegg sammen med søknaden om godtgjøring og utgiftsdekning?

Noen ganger krever søknaden vedlegg. Det vil typisk være hvis vergen søker om timegodtgjøring, eller utvidet utgiftsdekning (krone for krone) istedenfor faste satser. Det kan også være nødvendig når det søkes om at statsforvalteren skal dekke vergehavers kostnader til verge av hensyn til vergehavers betalingsevne. Da må enkelt månedsbudsjett legges ved søknaden.

Når kan vergen få timebetalt?

Timebetaling er et unntak og må vurderes konkret når vergen har sendt en forklarende timeliste til statsforvalteren med oversikt over oppgaver og tidsbruk.

Kan statsforvalteren godkjenne timegodtgjøring for vergeoppdrag på forhånd?

Nei. Godtgjøring time for time er aktuelt å innvilge i de tilfellene der vergen har dokumentert gjennom timeliste at omfanget av nødvendig vergearbeid er så høyt at det tilsier timegodtgjøring. Timelisten skal alltid vurderes i ettertid av utført arbeid og for en konkret periode. Omfanget av nødvendig vergearbeid må være nærmere det dobbelte av det timeantallet som fast sats kan sies å skulle dekke.

Hvem betaler for godtgjøringen?

Vergehaver skal som hovedregel betale godtgjøringen selv, dette gjelder både voksne og mindreårige.

Hvis inntekt og formue er under bestemte grenser, dekker statsforvalteren. Disse grensene er i dag:

For en enslig vergehaver: Statsforvalteren dekker vergekostnadene dersom vergehaver har brutto inntekt som er lik eller lavere enn minsteytelse fra NAV (2,48 x folketrygdens grunnbeløp (G)), og formue som er lik eller under kr 50 000.

For en vergehaver som er gift eller samboende: Statsforvalteren dekker vergekostnadene dersom paret har samlet brutto inntekt som er lik eller lavere enn 2 x minsteytelse fra NAV (2 x 2,28 G), og formue som er lik eller under kr 50 000., og samlet formue som er lik eller lavere enn kr 75 000.

Unntaksvis kan statsforvalteren betale godtgjøringen hvis vergehaver ikke har betalingsevne, selv om inntekt og/eller formue er over grensen. Dette vurderes konkret etter at vergen har sendt inn månedsbudsjett over inntekter og utgifter. Størrelsen på godtgjøringen som skal betales, kan bety noe i vurderingen av om vergehaver har betalingsevne eller ikke (forholdsmessighetsvurdering).

Kan vergehaver få oppnevnt advokatverge som får offentlig salærsats for vergeoppdraget?

I svært sjeldne tilfeller, ja. Statsforvalteren kan oppnevne advokatverge når vergearbeidet hovedsakelig krever verge med juridisk kompetanse. Statsforvalteren inngår i så fall en avtale med advokatvergen om offentlig salærsats for arbeidet. Vergeordningen er ikke ment å gi en utvidet rett til fri rettshjelp til vergehavere. Det kan derfor hende at en vergehaver, eller vergen på vergehavers vegne, heller må engasjere advokat utenfor vergemålet.

Er alle advokater som er verger, advokatverger med rett til offentlig salærsats?

Nei. Dersom oppdraget ikke krever juridisk kompetanse (og slik avtale ikke er inngått), er advokaten å betrakte som fast verge og har rett til godtgjøring deretter.

Hvor lenge kan man ha advokatverge med offentlig salærsats?

Avtale om offentlig salærsats kan sies opp med rimelig varsel, når arbeidet som krever juridisk kompetanse er utført. Dersom vergehaver og verge ønsker at vergen skal fortsette, vil vergen i så fall gå over til godtgjøring som fast verge.

Er det statsforvalteren som betaler godtgjøringen til en advokatverge?

Det er som hovedregel vergehaver som betaler vergens godtgjøring, men det finnes unntak, og da er det statsforvalteren som betaler. Se eget spørsmål: "Hvem betaler for godtgjøringen?" Reglene for dette er uavhengig av hva slags verge man har (fast verge, alminnelig verge, nærstående verge, advokatverge). Men størrelsen på godtgjøringen kan bety noe i vurderingen av betalingsevne. 

Når statsforvalteren må samtykke

Arveforskudd

Hva skal til for at jeg (og mine søsken) kan få arveforskudd fra en person med verge?

Fremtidige arvinger må enten ha et "særlig behov" for midler eller så må det foreligge skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter for at arveforskuddet er i samsvar med vergehavers ønsker og i vergehavers interesse. Vergen må sende søknad til statsforvalteren, men dersom vergen er inhabil skal det som hovedregel oppnevnes en midlertidig verge i den konkrete saken. Det vil da bli oppnevnt en av Statsforvalterens faste verger, som vil ha krav på kr 400 per time for oppdraget. Den midlertidige vergen vurderer da om søknad om arveforskudd skal fremmes.

Et særlig behov innebærer at det ikke er tilstrekkelig at arvingen(e) har behov for eller vil være tjent med at arveforskudd gis. Det må kunne påvises et behov utover det alminnelige og behovet må konkretiseres.

Gave

Kan jeg som verge gi gaver?

Vergen kan gi gaver på vegne av vergehaver som følger av skikk og bruk. Det vil si at utdelingen må være i tråd med tidligere utdelinger gjort av vergehaver. Skikk og bruk vil også kunne være alminnelige normer for gaveutdelinger, som gaver til jul, bursdag, konfirmasjon og bryllup. Vergen kan aldri gi gaver som er av større beløp uten Statsforvalterens samtykke, selv om det er i tråd med skikk og bruk. Hva som er et større beløp, må vurderes konkret utfra vergehavers økonomi. Selv om gaven skal fordeles på flere, er det gavens totale sum som er avgjørende ved vurderingen av om det er et «større beløp». Vergen kan rådføre seg med Statsforvalteren for å avklare om vårt samtykke kreves.

Avhende løsøre

Kan jeg som verge avhende løsøre (gi bort eller selge vergehavers eiendeler)?  

Utgangspunktet er at vergehaver skal kunne nyttiggjøre seg sine eiendeler så lenge han/hun har anledning til det. Et eksempel kan være at enkelte møbler og gjenstander flyttes til sykehjem eller omsorgsbolig der vergehaver bor. Løsøregjenstander han/hun ikke kan nyttiggjøre seg av, kan som utgangspunkt avhendes av vergen uten Statsforvalterens samtykke. Det er kun avhendelse av løsøre som er av «større verdi», «usedvanlig karakter» eller av «spesiell interesse» som krever Statsforvalterens samtykke. Vergen kan rådføre seg med Statsforvalteren for å avklare om vårt samtykke kreves.

Trygdebil

Hva må sendes til Statsforvalteren når vergehaver har fått godkjent trygdebil - NAV?

Ved mottatt godkjenning om trygdebil fra NAV, må Statsforvalteren få dokumentasjon på at Nav Bilsenter Østlandet har innvilget søknad om dette og gjeldsbrev og dokumentet for salgspant i original. Statsforvalteren må deretter fatte vedtak og stemple originaldokumentene fra NAV. Originaldokumentene blir deretter sendt tilbake til Nav.

Gjennomføre disposisjoner

Må vergen søke om Statsforvalterens samtykke dersom det er vergehaver selv som gjennomfører disposisjoner?

Det er kun når det er vergen på vegne av vergehaver som skal gjennomføre ulike disposisjoner at det er behov for samtykke fra Statsforvalteren. Vergehaver må ha rettslig handleevne og forstå innholdet i disposisjonen for å selv kunne gjennomføre den.

Kan jeg som verge investere i aksjer eller fond på vegne av vergehaver?

Nei, vergemålsloven åpner ikke opp for plassering av vergehavers midler i aksjer eller fond på vegne av vergehaver.

Hva må vergen sende inn når det søkes om opptak av lån på vegne av vergehaver?

Ved søknad om opptak av lån må det sendes inn lånetilsagn eller foreløpig lånetilsagn, i tillegg til opplysninger om rentevilkår, avdragstid og vergehavers betalingsevne.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Lenker