Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutviklingstiltak i voksenopplæringen for skoleåret 2023-2024

Søknadsfrist:
3. mai 2023 23:00
Målgruppe:
Lærere og ledere i voksenopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen

Fylkeskommuner og nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner) i voksenopplæringen kan melde behov om tilskuddsmidler for etterutdanning for lærere og ledere i VO. Fristen for å sende inn behovsmelding er 3. mai 2023.

Publisert 17.03.2023

Tilskudd til kompetanseheving i voksenopplæringen

Statsforvalterne forvalter årlig et tilskudd til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen. Midler for 2023 er ennå ikke fastlagt, men vi forventer at det vil være på samme nivå som i fjor, da vi hadde kr 2,3 millioner til rådighet. Midlene som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) stiller til disposisjon, skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i voksenopplæringen. Med voksenopplæring omfattes opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne (inkludert FVO) og videregående opplæring for voksne.

Prosess for å melde behov og tildeling av midler 2023

Det er samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen (SAF VO) som behandler og prioriterer behovsmeldingene. I samarbeidsforum sitter representanter fra ulike voksenopplæringsnettverk, UH-sektor og organisasjonene. HK-dir og samarbeidsforum legger føringene for fordelingen av midlene.

Disse kan melde behov for årets midler:

 • Nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner)
 • Fylkeskommuner kan melde enkeltvis

Det skal benyttes et eget meldingsskjema for å melde behov for årets midler. Skjemaet er sendt til nettverkene i voksenopplæringen i Oslo og Viken.

Frist for å melde behov er 3. mai 2023. Statsforvalteren forventer å utbetale tilskuddsmidlene i juni 2023.

Føringer og prioriteringer for årets tildeling

Tilskuddsmidlene skal benyttes til kompetansehevingstiltak som tar utgangspunkt i lokale behov knyttet til faglig og pedagogisk utvikling av opplæringen etter de aktuelle læreplanene, i henholdsvis Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, fagfornyelsen og/eller forsøk med modulstrukturerte læreplaner eller en kombinasjon av disse.

Foreløpige føringer fra HK-dir for tilskuddsmidlene for 2023:

 • Videre implementering av reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • Arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer fleksibelt, effektivt og individuelt tilpasset opplæringstilbud i tråd med intensjonene i læreplanene
 • Forberede innføring av fullføringsreformen
  • Modulstrukturert opplæring
  • Parallell og integrert opplæring i fag og språk, og i språkopplæring knyttet til en yrkeskontekst
  • Vurdering for læring i et modulstrukturert opplæringsløp
 • Kompetanseheving for ledere i skolebasert utviklingsarbeid
 • Utvikle kompetanse i å sikre et godt læringsmiljø, slik som forebygging av mobbing og trakassering, inkludert utslag av negativ sosial kontroll
 • Utvikle kompetanse i kartlegging og vurdering, herunder realkompetansevurdering og kartlegging for innplassering og fastsettelse av norskmål i henhold til integreringsloven

Samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Oslo og Viken (SAF VO) har besluttet at meldinger med følgende temaer vil bli prioritert i årets tildeling:

 • Læreplanarbeid og reformarbeid
 • Fullføringsreformen/FVO/FOV/VOV/Kombinasjonsforsøket/integreringsloven
 • Voksenpedagogikk (andragogikk)
 • Tilpasset opplæring
 • Opplæring og vurdering i en digital skolehverdag
 • Lederutvikling/endringsledelse/ledelsespsykologi
 • Karriereveiledning

Etablere samarbeid/partnerskap med universitet/høgskole

Det er ønskelig at voksenopplæringen og universitet- og høgskolesektor (UH) inngår samarbeid/partnerskap om etterutdanning i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Se oversikten i høyre kolonne for kontaktpersoner i UH for å undersøke muligheter til samarbeid/partnerskap.

Eventuelle spørsmål om tilskuddsmidlene kan rettes mot kontaktpersonene du ser i feltet til høyre.

Dersom det inngås partnerskap med en UH-institusjon, og deler av midlene det meldes behov om, skal gå til UH, kan Statsforvalteren utbetale disse midlene direkte til UH.

Søknadsfrist:
3. mai 2023 23:00
Målgruppe:
Lærere og ledere i voksenopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen