Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Publisert 10.02.2023

Søknadsfrist 31.03.23.

Søknad sendes til Postmottak SFOV sfovpost@statsforvalteren.no

 Søknadskjema 2023 (DOCX)

Søknaden skal inneholde:

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • Egenfinansiering
  • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden skal gjenspeile ordningens formål og beskrive behovet for tiltaket det søkes tilskudd til.

Søknaden må spesifikt belyse tildelingskriteriene i regelverkets punkt 5 (PDF) og vise til en gjennomføringsplan med milepæler. Det er gjort noe endringer og tyddeliggjøring av regelverket for i år.

Ved søknad om tverrfaglige og oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam rettet mot barn og unge og deres familier (f. eks. etter modell av FACT ung) og andre organisatoriske forpliktende samhandlingstiltak, skal det utarbeides felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommune(r) og helseforetak.

Ledelsesforankring i kommunen og helseforetak må framgå av samarbeidsavtalen som vedlegges søknaden.

 

Rapportering for 2022

Rapportering sendes Postmottak SFOV sfovpost@statsforvalteren.no

Rapportering sendes statsforvalter: Rapporteringsskjema 2022 (DOCX) | Økonomirapportering 2022 (XLSX)

Rapporteringsfrist er 1. april året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31. desember året tilskuddet ble tildelt.

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Kontaktpersoner