Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager

Søknadsfrist:
15. november 2022 23.59
Målgruppe:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
22. januar 2023 23.59
Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto.

Vi forlenger søknadsfristen til 15. november for tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i alderen 4- 6 år som går i barnehager i Oslo og Viken. 

Publisert 17.02.2022, Oppdatert 07.06.2022

Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan fortsatt søke om tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehage.

Kunnskapsdepartementet tildeler tilskudd for å stimulere bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner til å gjøre en ekstra innsats for å styrke barns svømmeferdigheter. 

Mål med tilskuddet

Målet med tilskuddet er at barn i alderen 4-6 år skal få mulighet til vanntilvenning og svømmeopplæring, slik at de kan bli trygge i vann og bedrer sine svømmeferdigheter.

Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter knyttet til vanntilvenning og svømmeopplæring til barna. Kostnader til transport til/fra svømmehall kan også dekkes av tilskuddet. Kostnader som overskrider tilskuddet, må dekkes av mottaker av tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Målgruppe for tiltaket

Målgruppen er barn i alderen 4-6 år, som går i barnehage i Oslo og Viken.

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd er 20. mai 2022. Søknadsskjema finner du under fanen "Lenker".

Hvem kan søke?

Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om tilskudd til dette tiltaket.

Søknaden sendes direkte til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi behandler søknader fortløpende så lenge vi har midler til tiltaket.

Tildelingskriterier

 • Det kan søkes om inntil 1950 kroner per barn.
 • I søknaden skal det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå.
 • Søknaden skal også inneholde en kort beskrivelse av selve opplegget.
 • Frivillige organisasjoner og svømmeklubber må oppgi i søknaden hvilke barnehager de samarbeider med og hvem som er kontaktperson for disse.
 • Statsforvalteren vil føre stikkprøvekontroll for å sjekke at barnehagene inngår i samarbeidet.

Bruk av tilskuddet

Tilskuddsmottaker kan planlegge og gjennomføre tilbudet om vanntilvenning/svømmeopplæring i perioden vår og/eller høst 2022 og vårhalvår 2023.

Barnehager som deltar i svømmeopplegg i regi av svømmeklubber/frivillige organisasjoner, må avklare med svømmeklubben/organisasjonene om det er barnehagen eller svømmeklubben/organisasjonen som skal søke om midler tiltaket. Dette for å unngå flere utbetalinger pr. barn.

 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til vanntilvenning/svømmeopplæring av barna, for eksempel:
  • leie av svømmehall
  • lønn til svømmeinstruktør
  • innkjøp av våtdrakter i de tilfeller der svømmeopplæringen kan foregå utendørs ved vann/sjø
 • Kostnader til transport til/fra svømmehall kan også dekkes av tilskuddet.
 • Bydeler/kommuner, barnehageeier/barnehager og svømmeklubber /organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.
 • Tilskuddsmottaker velger hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.  
 • Gutter og jenter skal få et likeverdig tilbud.
 • I søknader som gjelder for både kommunale og private barnehager, skal det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngår i søknaden.

Les mer om svømmeopplæring på denne nettsiden: https://svommedyktig.no/ Nettsiden gir tips til svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen, men er også relevant for barnehager.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker skal rapportere til Statsforvalteren på hvor mange barn som har gjennomført vanntilvenning/svømmeopplæring, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Statsforvalteren lager en samlet oversikt for våre to fylker, og bruker informasjonen i vår rapportering til Utdanningsdirektoratet.

Statsforvalteren kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Rapportering

Mottaker av tilskuddet skal rapportere til Statsforvalteren i Oslo og Viken om bruk av midlene innen 22. januar 2023. Rapporteringsskjema finner du under fanen "Lenker".

 

Søknadsfrist:
15. november 2022 23.59
Målgruppe:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
22. januar 2023 23.59