Kommunalt rusarbeid (ny innretning)

Søknadsfrist:
15. september 2022 23.59
Målgruppe:
Målgruppen for ordningen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23.59
Psykisk helse
Psykisk helse Foto: mostphotos.com.

Kommunalt rusarbeid- Tilskuddsordningen har fått ny innretning fra 2022. Det er viktig at søker gjør seg godt kjent med det nye regelverket før søknaden utformes.

Kommuner som i 2022 har mottatt tilskudd over overgangsordningen kan i tillegg søke om midler til nye tilbud over den nye tilskuddsordningen.

 

Publisert 06.05.2022

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for  personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og sivilsamfunnet. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover.

Derfor skal tilbud det gis tilskudd til utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukere og pårørende. Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Digital søknads-/rapporteringsskjema

Lenke til søknadsskjema trykk her

Ved behov for teknisk bistand kan kommunene kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

Link til Helsedirektoratet om ordningen trykk her

Søknadsfrist:
15. september 2022 23.59
Målgruppe:
Målgruppen for ordningen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23.59