Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Søknadsfrist:
21. august 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Rapporteringsfrist:
22. januar 2023 23.59
Svømmeundervisning
Svømmeundervisning Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kommuner i Viken og bydeler i Oslo kan søke om tilskudd til tiltak som bedrer svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Publisert 17.03.2022, Oppdatert 06.06.2022

Tilskuddet skal motivere kommuner i Viken og bydeler i Oslo til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann.

Formål med tilskudd

Målet med tilskuddet er å styrke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever, og slik redusere risikoen for ulykker ved aktiviteter i og ved vann.

I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Tilskuddet bidrar derfor også til til å bedre elevenes mulighet til å nå kompetansemålene i læreplanen. 

Målgruppe

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Jenter og gutter skal få et likeverdig tilbud.

Hvis kommunen/ bydelen har andre elever som ikke kan svømme, eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen, men de inngår ikke i tildeling av midler per elev.

Tildelingskriterier

Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres. 
Svømmeopplæringen kan gis i løpet av- eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

 • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Jenter og gutter skal få et likeverdig tilbud. 
 • Det er mulig å søke om inntil kr 1750 per elev i 2022. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
 • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring.
 • Kommunene/bydelene må dekke øvrige kostnader selv.
 • Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
 • Svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
 • Flere kommuner/bydeler kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.
 • Søknader som beskriver samarbeid mellom kommune/bydel og frivillige organisasjoner, prioriteres.

Søknadsfrist,

Søknadsfristen er 21. august 2022. 

Du finner søknadskjemaet under fanen "Dokumenter".

Rapportering

Kommunene/bydelene rapporterer til Statsforvalteren på følgende:

 • Hvor mange minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen, har gjennomført svømmeopplæring?
 • Hvem har mottatt midler til svømmeopplæring? Navn på kommuner, bydeler, skoler og frivillige organisasjoner.
 • Rapporten skal også inneholde informasjon om resultater av opplæringen, samt oversikt over dokumenterte utgifter.

Du finner rapporteringsskjemaet under fanen "Dokumenter".

Aktuelle ressurser

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) ved Høgskulen på Vestlandet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet  nettsiden "Svømmedyktig". Nettsidens målgruppe er de som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring. Nettsiden finner du her 

På nettsiden til MHFA finner du også en film om svømmeopplæring for nyankomne. Filmen finner du her

MHFA fikk høsten 2017 i oppdrag av Udir å evaluere tilskuddsordningen for svømmeopplæring av nyankomne og å foreslå eventuelle tiltak og/eller endringer for å videreutvikle ordningen. Evalueringen finner du her

Søknadsfrist:
21. august 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Rapporteringsfrist:
22. januar 2023 23.59