Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler
Rapporteringsfrist:
15. januar 2023 23.59
Barn i lek
Barn i lek Kreditering: JLK Foto Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto.

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan nå melde behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling for neste barnehage- og skoleår.

Publisert 18.11.2021

PowerPoint-presentasjon og opptak fra møtene 12. og 15. november er nå publisert. PP-presentasjonen finner du under fanen "Dokumenter". Opptak av presentasjonene finner du under fanen "Lenker".

I  PowerPoint- presentasjonen har vi lagt inn informasjon til eiere som meldte behov i 2021 og fikk tildeling som gjelder år 2 og år 3. I presentasjonen sier vi litt om hva dere skal gjøre dersom dere skal melde behov for mer eller mindre midler til kompetansetiltaket.

Behovsmelding 2022

Eiere i Oslo og Viken kan melde behov for tilskudd for inntil tre år innenfor disse tre ordningene:

 • regional ordning for kompetanseutvikling barnehage
 • desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Frist for å melde behov er 1. februar 2022.

Bruk av tilskudd

Tiltak som iverksettes skal gi kollektiv kompetanseutvikling til ansatte i barnehager og/eller skoler. Tilskuddet kan brukes til:

 • å vurdere virksomhetens kompetansebehov
 • å utvikle og planlegge kompetansetiltak
 • å gjennomføre og vurdere kompetansetiltak

Det er anledning til å bruke deler av tilskuddet til en koordinatorfunksjon. Dette i begrenset omfang. 

I desentralisert ordning er det et krav om at skoleeier skal bidra med en egenandel som tilsvarer 30 prosent av tilskuddet som de tildeles.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Retningslinjer for tilskuddsordningen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og ble gjort gjeldende fra 1. januar 2021.  

Under fanen «Lenker» finner du:

 • Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Hvordan melde behov tilskudd til lokal kompetanseutvikling?

Behovsmeldinger skal meldes innenfor den enkelte ordning, og det skal utarbeides én melding per kompetansetiltak.

I Oslo og Viken skal behov for tilskudd meldes digitalt i et eget meldesystem. I meldesystemet er det lagt inn veiledningstekster som støtte.

Under fanen «Lenker» finner du:

 • Digitalt system for innsending og behandling av behovsmeldinger

Hva må være på plass før man melder behov?

Barnehage- og skoleeiere må etablere kontakt og inngå partnerskap med universitet, høgskole eller et nasjonalt senter underlagt en av disse, før behovet for tilskudd meldes til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Eiere står fritt til å velge hvilket universitet, høgskole eller et nasjonalt senter man ønsker å inngå partnerskap med.

Når det gjelder Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, er kommuner og bydeler ansvarlige for at også private barnehager og friskoler kan inkluderes i kompetansetiltak.

Under fanen «Dokumenter» finner du:

 • Oversikt over universitet, høgskoler, nasjonale sentre og navn og e-postadresser til deres kontaktpersoner for de tre kompetanseordningene
 • Opptak av presentasjoner fra digitale informasjonsmøter for Oslo og Viken 12. og 15. november. Presentasjonene gir informasjon om:
  • kompetanseordningene
  • bruk av tilskudd
  • hvordan etablere kontakt og partnerskap med universitet, høgskole eller et nasjonalt senter
  • hvordan melde behov i det digitale systemet som for Oslo og Viken

Tildeling av tilskudd til eiere i Oslo og Viken

Det er samarbeidsfora for Oslo og Viken som beslutter den endelige innstillingen av behovsmeldinger fra barnehage- og skoleeiere i våre to fylker.

Statsforvalteren foretar utbetalinger av tilskudd til barnehage- og skoleeiere og utdanningsinstitusjoner.

Hvem behandler og innstiller behovsmeldinger fra eiere i Oslo og Viken?

Det er etablert to samarbeidsforum, for hvert fylke, og seks regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken. Medlemmene i arbeidsgrupper og samarbeidsfora representerer ulike grupper av aktører i barnehage- og skolesektoren. Representantene skal sikre medvirkning i ordningen for gruppene som de representerer.

De regionale arbeidsgruppene foretar en første behandling og innstilling av behovsmeldinger tilhørende sin region, og innstillingen videresendes til behandling og endelig innstilling i samarbeidsforum for fylket.

Samarbeidsforum er overordnet regionale arbeidsgrupper. Samarbeidsforum behandler arbeidsgruppenes innstilling av behovsmeldinger og fatter den endelige instillingen for hvordan tilskudd skal fordeles til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler.

Oversikt over regionale arbeidsgrupper

Oslo:

 • Regional arbeidsgruppe Oslo – barnehage
 • Regional arbeidsgruppe Oslo - skole

Viken:

 • Regional arbeidsgruppe Akershus – barnehage og skole
 • Regional arbeidsgruppe Buskerud – barnehage og skole
 • Regional arbeidsgruppe Østfold – barnehage og skole
 • Regional arbeidsgruppe Viken fylkeskommune – videregående skole

Under fanen «Dokumenter» finner du  informasjon om:

 • Regionale arbeidsgrupper og samarbeidsforum for Oslo
 • Regionale arbeidsgrupper og samarbeidsforum for Viken
 • Hva innebærer det å være representant i regionale arbeidsgrupper eller samarbeidsforum i Oslo og Viken?
 • Overordnet langsiktig plan og mandat for samarbeidsfora og regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken

Har du spørsmål om tilskuddsordningen eller lokal kompetanseutvikling?

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart. Dette er koordinatorer og kontaktpersoner for ordningene hos Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Gunn-Heidi Saltnes          

e-post: fmoaghs@statsforvalteren.no

Telefon: 22003815

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling for skole

Ingeborg Heltzer Anderssen      

e-post: fmoainan@statsforvalteren.no

Telefon: 22003837

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Sunniva Elisabeth Holberg                     

e-post: sueho@statsforvalteren.no

Telefon: 22003739