Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager

Søknadsfrist:
15. november 2021 23.59
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
21. januar 2022 23.59
Svømmeundervisning
Svømmeundervisning Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er fortsatt mulig å søke om midler til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn som går i barnehage. 

Publisert 08.02.2021, Oppdatert 23.08.2021

Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager/barnehageeiere, frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å tilby vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager, kan fortsatt søke om tilskudd for bruk i barnehageåret 2021-2022.

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner til å gjøre en ekstra innsats for å styrke barns svømmeferdigheter. 

Mål med tilskuddet

Målet med tilskuddet er at barn i alderen 4-6 år skal få tilstrekkelig mulighet til vanntilvenning og svømmeopplæring, slik at de kan bli trygge i vann og bedre sine svømmeferdigheter.

Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter knyttet til vanntilvenning og svømmeopplæring til barna. Kostnader til transport til/fra svømmehall kan også dekkes av tilskuddet. Kostnader som overskrider tilskuddet, må dekkes av mottaker av tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Målgruppe for tiltaket

Målgruppen er barn i alderen 4-6 år, som går i barnehage og er bosatt i Oslo og Viken.

Hvem kan søke?

Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om tilskudd til dette tiltaket.

Søknadsfrist for tilskudd 2021. 

Barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan sende søknader direkte til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi behandler søknader fortløpende så lenge vi har midler til tiltaket.

Siste frist for å søke om midler er 15.november 2021. Søknadsskjema finner du under fanen "Lenker".

Tildelingskriterier

 • Det kan søkes om inntil kr 1 950,- per barn.
 • I søknaden skal det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå.
 • Søknaden skal også inneholde en kort beskrivelse av selve opplegget.

Bruk av tilskuddet

Tilskuddsmottaker kan planlegge og gjennomføre tilbudet om vanntilvenning/svømmeopplæring i perioden vår og/eller høst 2021 og vårhalvår 2022.

Barnehager som deltar i svømmeopplegg i regi av svømmeklubber, må avklare med svømmeklubben om barnehagen eller svømmeklubben skal søke om midler tiltaket. Dette for å unngå flere utbetalinger pr. barn.

 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til vanntilvenning/svømmeopplæring av barna, for eksempel:
  • leie av svømmehall
  • lønn til svømmeinstruktør
  • innkjøp av våtdrakter i de tilfeller der svømmeopplæringen kan foregå utendørs ved vann/sjø
  • transport til/fra svømmehall
 • Bydeler/kommuner, barnehageeier/barnehager og frivillige lag/organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.
 • Tilskuddsmottaker velger hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.  
 • Gutter og jenter skal få et likeverdig tilbud.
 • I søknader som gjelder for både kommunale og private barnehager, skal det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngår i søknaden.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker skal rapportere til Statsforvalteren på hvor mange barn som har gjennomført vanntilvenning/ svømmeopplæring, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Vi lager en samlet oversikt for våre to fylker, og bruker informasjonen i vår rapportering til Udir.

Statsforvalteren kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Rapportering

Mottaker av tilskuddet skal rapportere til Statsforvalteren i Oslo og Viken om bruk av midlene innen 21. januar 2022. Rapporteringsskjema finner du under fanen "Lenker".

Søknadsfrist:
15. november 2021 23.59
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
21. januar 2022 23.59