Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.

Søknadsfrist:
21. august 2021 23.59
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler og kommuner
Rapporteringsfrist:
22. januar 2022

Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å stimulere bydeler og kommuner til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Publisert 18.02.2021, Oppdatert 03.06.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken får i 2021 tildelt 3 mill. kroner til tiltaket. Det kan søkes om inntil 1750 kroner per elev.

Om tilskuddet
Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann. I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. 

Målet med tilskuddet
Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. 

Målgruppe
Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Dersom bydeler/kommuner har andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisning, kan også disse få ta del i svømmeopplæringen.

Tildelingskriterier
Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres. 
Svømmeopplæringen kan gis i løpet av- eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

  • Det kan søkes om inntil 1 750 kroner per elev. Bydeler/kommuner må selv dekke kostnader utover dette.
  • Bydeler/kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger for tiltaket.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid med frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknadsfristen er forlenget til 21. august 2021.

Søknadsfrist:
21. august 2021 23.59
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler og kommuner
Rapporteringsfrist:
22. januar 2022