Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 23.59

Målet med tilskuddet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Publisert 02.02.2021

Frist for søknad og rapportering: 1. mars 2021

Du finner søknadsskjema og regelverk for 2021, samt rapporteringsskjema for tilskudd fra 2020 på høyre side.  Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider. 

Vi ber søkere være oppmerksomme på at søknaden være signert av rådmann/bydelsdirektør, og at kommunene/bydelene må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune/bydel.

Søknader og rapportering sendes elektronisk inn til sfovpost@statsforvalteren.no 

Ved kontakt med kontaktperson ber vi om at man fortrinnsvis benytter e-post til saksbehandler. Eventuelt telefon til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helseavdelingen: +47 22 00 39 04.

 

Kontaktpersoner:

 

Viktig informasjon:

Det er vedtatt at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen «Leve hele livet» vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 2021. Som en oppfølging av dette sendte Helsedirektoratet 9. januar 2021 ut et eget brev til kommunene med informasjon om hvordan de skal forholde seg til de nye prioriteringskriteriene og hvilke tilskuddsordninger som omfattes. Se vedlagt brev under «dokumenter» til høyre.

 

Statsforvalteren vil foreta en egen kartlegging der den enkelte kommune vil bli spurt om dokumentasjon på om kommunen oppfyller kriteriene for å bli prioritert innenfor øremerkede tilskuddsordninger i 2021, her iblant Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 23.59