Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Søknadsfrist:
13. september 2019
Målgruppe:
Tros- og livssynssamfunn
Ansvarlig:
Juridisk avdeling

Samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som krever tilskudd etter henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn, må fremlegge en liste med medlemmenes fødselsnummer.

Publisert 29.08.2019

Fylkesmennene videresender medlemslisten til Brønnøysundregistrene for kontroll. Brønnøysundregistrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot Folkeregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og innsendte medlemslister fra øvrige tros- og livssynssamfunn.

Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd, herunder at det ikke utbetales tilskudd for personer som verken er norske statsborgere eller bosatt i riket, eller for personer som tilhører Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn. Fylkesmannen utbetaler deretter statstilskudd i henhold til kontrollresultatet, forutsatt at samtlige vilkår for tilskudd er oppfylt.

Etter første kontrollrunde vil tros- og livssynssamfunnene motta en oversikt over eventuelle uavklarte fødselsnummer (ugyldige fødselsnummer og fødselsnummer for personer som ikke fyller lovens vilkår for tilskuddstellende medlemskap).

Samfunnene kan gjøre korreksjoner i denne oversikten, det vil si rette ugyldige fødselsnummer og krysse av for dobbeltførte medlemmer (personer som står oppført i flere tros- eller livssynssamfunn) som de vil fastholde kravet om tilskudd for, og sende den inn for ny kontroll (andre kontrollrunde).

I rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019 er den faste fristen for å sende eller levere en korrigert oversikt til Fylkesmannen fastsatt til 20. august. Barne- og familiedepartementet har forlenget fristen i 2019 til 13. september 2019. Fristen er ufravikelig.

Korrigerte oversikter skal sendes eller leveres til Fylkesmannen.

Søknadsfrist:
13. september 2019
Målgruppe:
Tros- og livssynssamfunn
Ansvarlig:
Juridisk avdeling