Uttalelse med innsigelse til kommuneplanen for Nes kommune

Vi vil rose og gi skryt til Nes kommune for sin implementering av FNs bærekraftsmål i kommuneplanen. Planarbeidet viser til at de skal være førende for den videre utviklingen av kommunen.

Publisert 15.09.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener det er positivt at Nes kommune viser til FNs bærekraftsmål i utarbeidelsen av forslag til samfunnsdel. Vi støtter også at planen har som mål å sikre en helhetlig tilnærming ved å vise til gjennomgående temaer: Folkehelseperspektivet, FNs barnekonvensjon, FN-konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) samt kvalitetsreformen Leve hele livet.

I vår uttalelse har vi merknader knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, masseforvaltning, jordvern, vannmiljø, naturforvaltning, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unge.  Kommunen har i sin rullering av kommuneplanens arealdel gjort en grundig gjennomgang av de fleste områdene som foreslås omdisponert. Det er et stort boligoverskudd for den kommende planperioden. Vi er opptatt av at de foreslåtte arealinnspillene vurderes strengt for å sikre en kompakt by- og tettstedutvikling, med en «innenfra-ut»-tilnærming for å sikre en god utvikling av Årnes sentrum.

Det er enkelte punkter som er lagt inn i planforslaget som er av en slik karakter at vi fremmer innsigelse for å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor våre fagområder.

  • Vi fremmer innsigelse til de foreslåtte bestemmelsene for bilparkeringsplasser for plasskrevende varehandel og endringene i bestemmelsene for LNF-spredt som er i strid med nasjonale og regionale mål og retningslinjer for samordnet bolig, - areal og transportplanlegging.
  • Vi fremmer en innsigelse til kommunens konsekvensanalyse etter plan- og bygningsloven § 4-2 om Planbeskrivelse og konsekvensutredning, herunder manglende utredning av samfunnssikkerhet.
  • Vi fremmer innsigelse til endringsforslag nr. 30. Frøyhov massedeponi da hensynet til strandsone, vannmiljø og verdifullt naturmangfold knyttet til Glomma ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Vi fremmer innsigelse til endringsforslag nr. 26. Solåsen da forslaget er i strid med nasjonale og regionale mål og føringer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Vi fremmer også innsigelse til området da kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig når det gjelder konsekvenser for myr, naturmangfold -og klimagassutslipp som følge av nedbyggingen.

Vi ser frem til videre arbeid med kommuneplanen for Nes kommune og imøteser videre dialog med Nes kommune i arbeidet med forslag til ny arealdel.

Hele uttalelsen kan du lese her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.