Følger opp nasjonale og regionale interesser i mange saker

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Her er statistikken for Statsforvalterens uttalelser i 2021.

Publisert 17.02.2022

Statsforvalteren skal bidra til at nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, miljøvern, samfunnssikkerhet, gravplasser og helse blir ivaretatt i kommunal planlegging.

Tallene for 2021 er i det store og hele ganske sammenlignbare med tallene for 2019 og 2020. Det har vært noe færre reguleringsplaner på høring og også færre innsigelser til slike planer. Det er imidlertid vært flere kommuneplaner på høring og også en økning i antallet innsigelser til kommuneplaner.

Kommuneplanens arealdel avklarer viktige føringer for den langsiktige arealbruken i kommunen. Statsforvalteren skal bidra til at nasjonale og vesentlige interesser blir ivaretatt, og kan fremme innsigelser til planer som kommer i konflikt med slike interesser.

Vi får også tilsendt mange dispensasjonssøknader til uttalelse, når det søkes om tiltak som ikke er i tråd med kommunens vedtatte planer. Om kommunene innvilger dispensasjoner som kommer i konflikt med interesser vi skal ivareta kan kommunens dispensasjonsvedtak bli påklaget av Statsforvalteren. Det har vært en økning i antallet dispensasjonsvedtak vi påklaget i 2021. Klagene er ofte begrunnet i strandsonehensyn, konflikt med naturmangfold, jordvern og hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Tallene for 2021

I 2021 har vi sendt høringsuttalelser til 408* reguleringsplanforslag. Det ble fremmet innsigelse til 18 av planforslagene av Statsforvalteren. I tillegg har vi skrevet 403 innspill til varsler om oppstart av reguleringsplaner.

Når det gjelder kommuneplaner og kommunedelplaner har vi uttalt oss til 42 planforslag, og fremmet innsigelse til 20 av disse. Vi har også skrevet 34 innspill til oppstart av slike planer. 

Vi uttalte oss til 1188 dispensasjonssøknader, og påklaget 37 dispensasjonsvedtak.

Som regionalt fagorgan for markasaker skal vi også arbeide for en enhetlig forvaltning av Marka. Vi uttaler oss til dispensasjonssøknader og arealplaner innenfor Marka. Vi har i 2021 uttalt oss i 139 slike saker, noe som er veldig likt 2020 og 2019, med henholdsvis 140 og 138 saker.

*) Inkludert i tallet er også forslag om å endre reguleringsplaner.

Samordne andre statlige etater

Vi har også i oppdrag å samordne andre statlige innsigelser. I 2021 ble det sendt 56 brev til kommunene med andre statlige innsigelser. Statsforvalteren skal i denne rollen vurdere innsigelsene og gi en samlet uttalelse til kommunen, der vi tar stilling til hvilke statlige innsigelser som skal fremmes for kommunen. Statsforvalteren kan, innenfor gitte rammer, vurdere å avskjære innsigelser.

Det er klima- og planseksjonen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken som har hovedansvaret for å avgi uttalelser til plan- og dispensasjonssaker. Seksjonen ligger i klima- og miljøvernavdelingen, og samarbeider med naturforvaltnings- og forurensningsseksjonene i avdelingen. De andre fagavdelingene, som eksempelvis landbruksavdelingen, helseavdelingen og samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben har også ansvar for å bidra med innspill til uttalelsene.

 

imagej30cl.png

Figur 1. Viser for årene 2019-2021 antallet uttalelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, til reguleringsplaner og kommune-/kommunedelplaner, fordelt på innspill (ved varsel om oppstart), uttalelser og innsigelser til planforslag.

 

imagewzpvm.png

Firgur 2. Viser for årene 2019-2021 antallet uttalelser til dispensasjonssøknader og antallet dispensasjonsvedtak som er påklaget av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.