Mulighet for innsigelse til nye torvuttak

Statsforvalteren kan, med nye signaler fra Klima- og miljødepartementet, fremme innsigelse til nye torvuttak.

Publisert 06.05.2021

Klima- og miljødepartementet har oppdatert sitt rundskriv T-2/16. Rundskrivet beskriver hvilke nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet som kan gi grunnlag for innsigelse.

I Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 varsler regjeringen at den vil arbeide med å fremme bruk av torvfrie produkter.

Det mest effektive tiltaket for å motvirke negative effekter på klimaet og naturmangfoldet ved bruk og uttak av torv er å forhindre at nye myrområder blir åpnet for torvuttak. Regjeringen vil vurdere å innføre et forbud mot nye torvuttak. Fram til dette arbeidet er klart gis Statsforvalteren og fylkeskommunen anledning til å fremme innsigelse til kommunale arealplaner som åpner for nye torvuttak.

Brevet fra departementet kan du lese her.