Sjekkliste for prioriteringer i kommunal planlegging for sosial og økonomisk bærekraft

Listen inneholder spørsmål til bruk i kunnskapsgrunnlag for planstrategi og samfunnsplanlegging, med oppmerksomhet på utjamning av sosial ulikhet i helse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.02.2021

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunene. Det innebærer blant annet at innbyggerne må ha tilgang til en passende bolig, til en pris de kan betale.

Hvordan kommunene jobber tverrfaglig med folkehelseutfordringer er avgjørende for å planlegge for gode tiltak knyttet til oppvekst- og levekår, bolig, fysiske og sosiale miljøer, og tiltak for å utjevne sosiale forskjeller.

Husbanken, Statsforvalteren og noen kommuner har sammen utarbeidet en sjekkliste som et bidrag til kommunenes planarbeid. 

Bolig som påvirkningsfaktor i folkehelse og boligsosialt arbeid

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for kommunenes samfunns- og arealplanlegging.

Av de sosiale bærekraftsmålene har vi valgt å fremheve bærekraftsmål 11, 16 og 17:

  • Bærekraftsmål 11 handler om å gjøre bosteder inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
  • Bærekraftsmål 16 forutsetter medvirkningsprosesser som inkluderer alle aldre, også den økende gruppen eldre. For å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for planlegging må medvirkningsprosessene inkludere alle borgere. Kommunale brukerråd, brukere og ansatte i helse- og omsorgs – og velferdstjenester, pasienter og pårørende er blant de som må sikres med i disse prosessene.
  • Bærekraftsmål 17 dreier seg om samarbeid, tverrsektorielt og tverrfaglig, for å nå målene. Bærekraftshensyn og nasjonale føringer forutsetter tverrsektoriell planlegging for å ivareta forhold for både barn- og unge og eldre.

Spørsmålene i sjekklisten tar utgangspunkt i boligmarkedet og befolkningen. De kan være tema for diskusjon og oppmerksomhet i det kommunale planarbeidet:

  • Hva er viktigst å prioritere i kommunen i tiden som kommer?
  • Blir de overordnede samfunnsutfordringene gjennomgått med god kommunal samhandling på alle nivåer og med involvering av relevante tjenesteområder?

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.