Veileder for regionalt planforum

Regionalt planforum er en lovpålagt møtearena som fylkeskommunene har ansvaret for å arrangere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for organisering og gjennomføring av regionalt planforum.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.11.2020

Tidlig dialog i planforum vil kunne avklare interessekonflikter, og eventuelt løse disse, slik at man unngår innsigelser og innvendinger mot planforslagene.

Mange opplever regionalt planforum som en nyttig arena, og særlig tre
egenskaper blir trekt fram som viktige:

  • Planforum er en fast arena for dialog om konkrete plansaker.
  • Planforum øker forståelsen for rammene, mulighetene og
    begrensningene til aktørene.
  • Regionalt planforum har en konfliktavklarende funksjon.

Planforum bør i størst mulig grad benyttes før planene blir lagt ut på høring og offentleg ettersyn.

Statlige myndigheter har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører myndighetens saksområde. Fylkesmannen er blant myndighetene som deltar i de regionale planforumsmøtene.

Mer informasjon og råd om regionalt planforum kan du finner her.

Viken fylkeskommune har en egen nettside for regionalt planforum.

Oslo kommune har startet arbeidet med å etablere regionalt planforum.