Foreslår løsning på arealkonflikt

Fylkesmannen ønsker å bidra til å løse arealkonflikten ved foreslått utbygging av et naturområde på Øra i Fredrikstad. Forslaget inneholder tre hovedgrep som skal bøte på den naturen som går tapt ved utbygging.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2020

Ved annen gangs høring av kommuneplanens arealdel for 2020-2032 foreslo Fredrikstad kommune et utbyggingsområde på 34 dekar kalt KB11 - Øra øst. Arealet er i dag regulert til spesialområde friluftsområde – bevaring av natur og landskap. Det aktuelle arealet er siste rest av det store natur- og beitemarkområdet som utgjorde Øra-tangen, og som var dominert av strandenger og grunne mudderbunnsområder.

Fredrikstad kommune har tidligere foreslått avbøtende tiltak ved utbygging av  naturområdet på Øra. Fylkesmannen mente det må betydelig større grep til for eventuelt å avbøte på den foreslåtte utbyggingen, og opprettholdt innsigelsen i brev til Fredrikstad kommune 27.04.2020.

Nå har Fylkesmannen ved klima- og miljøvernavdelingen sendt et forslag til Fredrikstad kommune for å løse opp i arealkonflikten.

Vi fremhever at det viktigste grepet for å redusere tap av naturmangfold er å stanse arealendringer og utbygginger av viktige naturområder. Vi mener derfor det primære målet fortsatt bør være å unngå å bygge ut foreslått område KB11.

Vi ser det likevel som mulig å akseptere foreslått utbygging dersom det blir gjennomført avbøtende tiltak som i tilstrekkelig grad vil bøte på de naturverdiene som går tapt ved utbyggingen.

Forslaget inneholder tre hovedgrep:
1. Gjenskaping av landareal (strandeng) på utsiden av dagens sjeté.
2. Etablering av buffersone med voll på innsiden av dagens sjeté.
3. Bevaring av naturområde ved bekkeutløpet i øst.

Du kan lese mer om de tre foreslåtte grepene i brevet fra Fylkesmannen 15.06.2020.