Ikke nok til å trekke innsigelse til naturområde

Fredrikstad kommune har foreslått avbøtende tiltak ved utbygging av et naturområde på Øra. Vi mener det må betydelig større grep til for eventuelt å avbøte på foreslått utbygging.

Publisert 27.04.2020

Ved annen gangs høring av kommuneplanens arealdel for 2020-2032 foreslo Fredrikstad kommune et utbyggingsområde på 34 dekar kalt KB11 - Øra øst. Arealet er i dag regulert til spesialområde friluftsområde – bevaring av natur og landskap. Det aktuelle arealet er siste rest av det store natur- og beitemarkområdet som utgjorde Øra-tangen, og som var dominert av strandenger og grunne mudderbunnsområder.

Selv om området i dag ligger innenfor en anlagt sjeté, framstår det som et relativt intakt våtmarksområde av ikke ubetydelig størrelse. Bevaring av slike våtmarksarealer har i dag høy prioritet på grunn av deres betydning for biologisk mangfold.

 

Innsigelser

Fylkesmannen fremmet innsigelse til forslaget 19.02.2020 (se hele uttalelsen her). Det ble gjennomført et dialogmøte om innsigelsen 16.03.2020. I møtet ble det enighet om at
Fredrikstad kommune skulle dokumentere hvorfor det er nødvendig å bygge på KB11. Fredrikstad kommune skulle også foreslå avbøtende tiltak, herunder beskrive muligheten for å bedre naturkvaliteter på Frevars eiendom på Øratangen. Fylkesmannen skulle vurdere forslaget, og gi tilbakemelding på om innsigelsen kunne trekkes.

Fredrikstad kommune har sendt inn et kart som viser et område på Øraspissen som kommunen foreslår gjøres tilgjengelig for friluftsliv og natur tidligere enn opprinnelig planlagt. Det markerte området utgjør en stripe på ca. 10 dekar langs Ørakanalen. I tillegg foreslår de at et areal (som tidligere er angitt til ca. 5 dekar) av KB11 nærmest Sommerrobekken kunne holdes av til naturformål.

Fylkesmannen har nå gitt sin tilbakemelding på kommunens forslag. - Vi mener det må betydelig større avbøtende tiltak til for å eventuelt kunne avbøte naturskaden som vil skje ved utbygging av KB11, sier direktør for Klima- og miljøvernavdelingen Gunhild Dalaker Tuseth. Vi mener videre at kommunen ikke har dokumentert at det er nødvendig å bygge på arealet og anmoder kommunen å finne løsninger innenfor de områdene som allerede er avsatt til bebyggelse og anlegg.

Vi legger blant annet vekt på at det allerede er bestemt at arealet kommunen foreslår som avbøtende tiltak langs Ørakanalen skal bli tilbakeført til natur- og friluftsformål. Det er også fra før av igangsatt prosjektering av restaureringstiltak på deler av området, i forbindelse med markeringen av 40-årsjubileet til Øra naturreservat. Dermed inneholder dette forslaget lite nytt for å ta vare på naturen. Fylkesmannens siste tilbakemelding kan du lese her.