Ny veileder om barn og unge i plan og byggesak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en ny veileder om hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2020

Lovverket er ikke endret, så veilederen er først og fremst en presisering og tydeliggjøring av hvilke oppgaver man har etter loven og hvordan disse er tenkt ivaretatt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett behov for en ny veileder etter kontakt med landets fylkesmenn og fylkeskommuner, etter tilbakemeldinger gitt fra FN’s Barnekomite og som et svar på noen av utfordringene man har sett ved evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN-prosjektet).

Målet er å sikre og skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

Folkehelseloven og planlegging

De vesentligste endringene er hvordan veilederen presiserer sammenhengen mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven, og hvordan prosessene i plansaker skal samspille med folkehelsearbeidet.

Barnekonvensjonen

I tillegg er barnekonvensjonens betydning understreket. Det innebærer vesentlig vekt på et av de bærende prinsippene i barnekonvensjonen, nemlig vurderingen av hva som er barnets beste og barns rett til å si sin mening. Barnes rett til selvstendig å medvirke og uttale seg er viet betydelig plass i veilederen og det understrekes at barnerepresentanten ikke kan erstatte barns egne uttalelser.

Ungdomsråd

Ettersom ungdomsråd for barn og unge er blitt lovpålagt presiserer veilederen rådenenes rolle i saksbehandlingen, både som medvirker og høringsinstans. Ungdomsrådene skal ikke erstatte annen medvirkning for barn og unge.

Barnerepresentanten

Når det gjelder barnerepresentantens oppgaver tydeliggjøres det sterkere enn tidligere at representanten skal delta i alle deler av prosessene, fra oppstart til vedtaksbehandling. Det innebærer tilstedeværelser på møter og dialoger underveis i prosessen.

Veilederen legger frem forslag til hvem som bør inneha rollen som barn og unges talsperson og hvilken kompetanse vedkommende bør inneha.

Barn og unges plass i planprosessen

I saksprosessen presiseres det at barn og unge skal inn på et så tidlig tidspunkt som mulig, før planen skal til høring. Veilederen angir vurderingstemaer for barn og unges interesser for ulike typer planer.

Barns klageadgang

Det opplyses i veilederen også om barns klageadgang på vedtak. Barn og unge kan selv påklage vedtak om de mener at vedtaket ikke vekter barns beste tilstrekkelig, at de ikke har fått medvirke i saken eller at de ikke er tilkjent tilstrekkelig erstatningsareal ved fjerning av lekeområder.

 

Veilederen er også ment å skape mer oppmerksomhet om hvordan vi kan ivareta barn og unges behov gjennom planlegging og byggesaksbehandling. Dette er viktig for å skape egnede, trygge og variert oppvekstvilkår for barn og unge.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.