Vedtak i klagesak – riving Y-blokka i Oslo

Riving av Y-blokka er, slik fylkesmannen ser det, i samsvar med statlig arealplan, og vi har følgelig ikke hjemmel til å ta klagene til følge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.11.2019

Fylkesmannen må legge det statlige planvedtaket til grunn ved behandlingen av denne klagesaken. 

Les fylkesmannens brev til Oslo kommune i lenken til høyre. 

Fylkesmannens konklusjon

Kommunens vedtak av 5.7.2019 i sak 201818270 stadfestes. Riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og Fylkesmannen har ikke hjemmel til å ta klagene til følge.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Avsluttende merknader: 

Som det framgår ovenfor, stadfester fylkesmannen Oslo kommunes vedtak om riving av Y-blokka, da kommunen her, etter vårt skjønn, har fattet et juridisk korrekt oppfølgingsvedtak i henhold til statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.

Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet / regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.

Det vises i så henseende spesielt til Riksantikvarens og Byantikvarens kommentarer til rivingssaken, samt øvrige uttalelser og klager fra offentlige og private arkitektur- og kulturminnemiljø. De peker alle på Y-blokkas internasjonalt anerkjente arkitektur- kunst- og kulturminneverdier og vårt felles forvaltningsansvar for disse verdiene. The International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) har også gått inn med sterke argument for bevaring av Y-blokka.

Kontaktpersoner