Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2023

Bildet viser  et eksempel på et rovviltavvisende gjerde fra Enebakk med sauer som beiter innenfor gjerdet.
Rovviltavvisende gjerde i Enebakk. Foto: Jonny Storbråten / Statsforvalteren

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar.

Publisert 05.01.2023

Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge skader fra store rovdyr på husdyr og tamrein. Ordningen har også til hensikt å dempe konflikter og begrense ulemper rovvilt kan medføre. Du kan lese mer om ulike tiltak lenger ned i saken og i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Dersom du har spørsmål om ulike tiltak og søknadsprosessen kan du kontakte oss. Søknaden skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Ordningen er delt mellom forebyggende tiltak og konfliktdempende tiltak, se beskrivelse under. Pass på at du bruker riktig søknadskjema når du søker, se lenker under. 

Tilskudd til forebyggende tiltak

Målgruppen for tilskudd er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å gi en tapsreduserende effekt. Tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr slik som flytting til mindre rovviltutsatte beiter (fjellbeiter) og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes.

Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr, vil bli prioritert. Videre vil tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning. Dette kan for eksempel være tiltak som beredskapsarealer og bruk av elektronisk overvåking. Vi oppfordrer dere som har rovdyravvisende gjerder av eldre standard til å søke om midler til oppgradering av gjerdet til gjeldende standard.

Det kan blant annet søkes om tilskudd til:

  • Nye rovdyravvisende gjerder: Kart som viser aktuell gjerdetrasé må legges ved søknaden. Leverandør av gjerdeutstyr kan være behjelpelig med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard. Gjerdet skal settes opp etter egen standard som du finner ved å trykke her. Fastsatt sats for tilskudd: 140 kr pr. meter på utmark og 120 kr pr. meter innmark.
  • Oppgradering av eldre rovdyravvisende gjerder. Fastsatt sats på kr 60 pr. meter.
  • Flytting av beitedyr til mindre rovdyrutsatte områder. Fastsatt sats på kr 95 pr. beitedyr.
  • Elektronisk overvåking. Beitelag og organisasjon som leier ut utstyret vil bli prioritert fremfor enkeltpersoner.
  • Skal følge egen standard for bruk av vokterhund som du finner ved å trykke her. Fastsatt sats for tilskudd er kr 25 000 for kjøp av hund (pr. hund) og kr 20 000 for drift av hund (pr. hund).

Søknadsskjemaet for forebyggende tiltak finner du ved å trykke her. 

Tilskudd til konfliktdempende tiltak

Målgruppen for tilskuddet er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til å øke kunnskapen om rovdyr og rovdyrforvaltning, samt dempe de konflikter og ulemper rovvilt kan medføre.

Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovdyr, særlig ulv og bjørn, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse artene kan føre til. Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert. 

Det kan blant annet søkes om tilskudd til:

  • Temakvelder/kurs/konferanser
  • Undervisnings opplegg for barn og unge.
  • Beskyttelsesvest for jakthund. Fast sats for tilskudd på 3000,- pr. vest, se kriterier i dette dokumentet.

Søknadsskjema for konfliktdempende tiltak finner du ved å trykke her.

Akutte tiltak

Dersom du har behov for å søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak, skal dette være avtalt med Statsforvalteren på forhånd. Tilskudd til akutte forebyggende tiltak er forbeholdt spesielle situasjoner hvor det er stor fare for tap til rovdyr i beitesesongen. Søknader om akutte forebyggende tiltak skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter først etter at Statsforvalteren er kontaktet. Ta kontakt med oss på Statsforvalterens beredskapstelefon, mobilnr. 971 35 265.

Se «forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak» for mer informasjon om støtteberettigede tiltak. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler. Se til høyre på denne nettsiden for informasjon om kontaktpersoner, linke til forskrift og ulike standarder til forebyggende tiltak.

Anbefalte tiltak innenfor ulvesonen

Innenfor ulvesonene er det ikke anbefalt å la husdyr gå på utmarks- og innmarksbeite uten inngjerding. De aktuelle forebyggende tiltakene er derfor mer begrenset. De anbefalte tiltakene innenfor ulvesonen er rovdyravvisende gjerder og vokterhund.

Rovdyravvisende gjerder kan settes opp rundt hele beiteområdet og på mindre områder for å samle dyrene på kveld eller under spesielle situasjoner. Bruk av vokterhund vil være mest aktuelt på inngjerdet areal.