Reduserte tap til rovvilt i Oslo og Viken i 2022

For fjorårets beitesesong har vi behandlet 58 søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Antall søknader er omtrent på samme nivå som i 2021, mens antall erstattede dyr er noe redusert. 

Publisert 20.03.2023

Totralt mottok vi 58 søknader om erstatning i 2022. Dette er en nedgang på én søknad sammenlignet med 2021. Totalt ble det erstattet 697 sau som tapt til fredet rovvilt i Oslo og Viken fordelt på 97 søyer og 600 lam. Se søknadsfordelingen i tabellen under. 

 

Antall søknader

Søkt erstattet

(sau + lam)

Erstattet

Akershus

12

317

241

Buskerud

41

685

446

Oslo

0

0

0

Østfold

5

13

10

 

Antall søknader, antall dyr søkt erstattet og antall dyr erstattet i Oslo og Viken i 2022.

 

I 2022 ble det det erstattet 697 sau som tapt til fredet rovvilt. Dette er 180 dyr mindre enn i 2021. Det ble søkt om erstatning for 1015 sau, hvorav 146 søyer og 869 lam. Det totale tapet er oppgitt til å være 161 sau. Merk at tallene for antall dyr søkt erstattet er høyere enn det som maksimalt kan erstattes, da normaltapet ikke er trukket fra hos alle søkere. Dersom normaltapet trekkes fra, kan det maksimalt erstattes 716 sau. I 2022 er det dermed erstattet 97 % av det som maksimalt kunne vært erstattet.

Figuren viser en graf over utvikling i antall søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt fra år 2000 til 2022. Trenden er synkende.

Figur 1: Antall søknader i Oslo og Viken i perioden 2000 til 2022.

 

Vi ser at det er enkelte områder som gjentatte år har hatt omfattende tap til rovvilt, men dersom vi ser Oslo og Viken under ett, har tapstallene gått betraktelig ned, med noen svingninger enkelte år. Vi ser også at antall søknader har gått betraktelig ned de siste 10 årene (se figur 2 og figur 3).

Figuren viser det totale tapet og antall sau erstattet i Oslo og Viken i perioden 2010 til 2022. Trenden er synkende.

Figur 2: Det totale tapet og antall sau erstattet i Oslo og Viken i perioden 2010 til 2022.

 

Fordeling av tap på skadevolder

Dersom det er mistanke om at fredet rovvilt har forårsaket skade på sau skal Statens naturoppsyn varsles. Statens naturoppsyn har ansvar for å gjennomføre skadedokumentasjon. I 2022 gjennomførte Statens naturoppsyn 153 skadedokumentasjoner i Oslo og Viken.

I Oslo og Viken viser erstatningsoversikten fra 2010 til 2022 (figur 2) at flest sauer blir erstattet som tatt til gaupe (68,2 %), deretter ulv (18,2), ukjent fredet rovvilt (9,9 %), kongeørn (2,1 %), bjørn (1,3) og jerv (0,3%) (se figur 3).

Dersom du ønsker å gå dypere inne erstatningsdataene kan du gå inn på Rovbase (https://rovbase.no/erstatning/sau) og finne tall og figurer fra tidligere erstatningsoppgjør på lands-, fylkes- og kommunenivå.