Bruk av jakthund i områder med ulv

En jakthund av typen strihåret dachs som holdes i armene av en smilende kvinnelig jeger.
Jakthunder er viktige hjelpemidler under mange jaktformer og kjære familiemedlemmer for mange. Foto: Olav Thøger Haaverstad.

Jakt med hund i områder med ulv kan by på utfordringer. Her gir vi deg noen tips til hvordan du som jeger kan redusere risikoen for at hunden din blir skadet eller drept av ulv i forbindelse med jakt.

Publisert 15.09.2023, Sist endret 15.09.2023

Høsten er her, og da er det tid for nye jaktturer med den firbeinte jaktkompisen. Å bruke hund på jakt er en viktig fritidsaktivitet for mange og gir en hyggelig og spennende jaktopplevelse. I tillegg øker bruk av hund i mange tilfeller sjansene for å få med seg bytte hjem fra jakta. Å jakte med hund i områder med ulv kan imidlertid by på utfordringer. 

Hvilke hunder er mest utsatt for ulveangrep?

Årlig blir i gjennomsnitt 30 hunder drept eller skadet av ulv i Skandinavia. Det er spesielt i områder med etablerte ulverevir at risikoen for at hunder blir angrepet av ulv er størst. I Norge vil det i hovedsak bety innenfor eller i nærheten av ulvesonen. Det er spesielt jakthunder som loser på viltet, dvs. løs på drevet halsende hunder og stillende hunder, som er utsatt for angrep av ulv. Særlig gjelder dette hunder brukt løse under elgjakt og harejakt. Figuren under viser at i en undersøkelse som Norsk institutt for naturforskning gjorde i 2018 var over 80 % av hundene som var skadet av ulv støvere, drevere og spisshunder, mens kun 2,3 % var stående fuglehunder.  

 

Figuren viser hunder som er drept eller skadd som følge av ulveangrep for årene 1995–2018 fordelt på type hund og hunderaser, og er hentet fra NINA -– rapport 1568 Ulveangrep på hunder i Skandinavia.

Figuren viser hunder som er drept eller skadd som følge av ulveangrep for årene 1995–2018 fordelt på type hund og hunderaser, og er hentet fra NINA – rapport 1568 Ulveangrep på hunder i Skandinavia.

Hvorfor angriper ulver hunder?

Det kan være flere årsaker til at ulver angriper hunder. Dels at de oppfatter hunder som inntrengere i sine revir, at ulven utviser dominans eller oppfatter hunder som byttedyr. Jakthunder kan også i noen tilfeller spore og oppsøke ulver slik at konfrontasjoner oppstår. 

Hvordan kan du som jeger redusere risikoen for at hunden din skal bli tatt av ulv?

  • Å endre jaktform, der det er mulig, fra jakt med løshund til jakt med båndhund er en sikker måte å unngå ulveangrep. For jakt på hjortevilt er dette fullt mulig, men for harejakt er det ikke en egnet løsning. 
  • Å bytte jaktområde til et område hvor det ikke er fast forekomst av ulv. Jakter du utenfor ulvesonen/områder uten kjente revirmarkerende ulver er du i utgangspunktet trygg for at hunden ikke blir angrepet av ulv. Jakter du i nærheten av områder med fast forekomst av ulv er det viktig å være ekstra aktsom. Tips fra lokalkjente om hvor det er observert ulv kan være med å redusere risikoen for ulveangrep.
  • Bruke ulike typer av beskyttelsesvest for hund, som hindrer ulven i å drepe/skade hunden dersom den angriper. Du kan søke Statsforvalteren i Oslo og Viken om tilskudd på inntil kr 3500,- pr vest gjennom ordningen med forebyggende og konfliktdempende tiltak. Ta kontakt med en av oss dersom du ønsker å søke. 
  • Jakt med hunder som holder god kontakt med hundefører senker trolig sjansene for skader fra ulv og øker sjansene for å kunne avverge et eventuelt angrep. 
  • Bruke ulike former for hundepeileutstyr. Hundepeiler vil i utgangspunktet ikke forhindre angrep, men ved bruk av peileutstyr kan du finne igjen hunden din slik at den ikke blir alene igjen i jaktområdet. Derved reduseres eksponeringstiden og risiko for angrep blir mindre. Dersom hunden blir angrepet vil du som hundeeier raskere finne hunden, og i beste fall forhindre skade eller dødelig angrep. Dersom hunden er drept av ulv vil en ved bruk av hundepeiler få bedre dokumentasjon på hva som har skjedd, og en erstatningssøknad, enten til forsikringsselskap eller statens erstatningsordning, blir enklere dokumenterbar. Søker du erstatning for hund tatt av ulv fra staten må du kontakte Statsforvalteren i ditt hjemfylke for informasjon om hvordan dette skal gjøres.

Hva sier lovverket om nødverge dersom hund blir angrepet av ulv?

Nødverge på hund reguleres av naturmangfoldlovens § 17, andre ledd. Der står det følgende:


Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.


Viktig å merke seg her er ordlyden pågående eller umiddelbart forestående angrep. Dette innebærer at ulven må direkte angripe hunden ved å bite eller forsøke å bite den eller å løpe etter hunden med relativt få meter mellom hund og ulv. Lovverket sier også at felling i nødverge må ansees påkrevd, og det betyr at man når det er mulig skal prøve andre tiltak som skremming med varselskudd eller lignende før det skytes mot ulven.

Har du skutt på ulv i nødverge må du straks melde dette til politiet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker deg og din hund en riktig god jakt!

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken: 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operativ under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.