Vi starter arbeidet med nytt vern - supplerende vern

Foto: Aase Richter / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vi kunngjør oppstart av vern etter naturmangfoldloven for 4 områder i Våler kommune og 6 området i Fredrikstad kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å opprette nye verneområder. Oppdraget er forankret i Stortingsmelding 14 (2015-16) Natur for livet og skal supplere det eksisterende vernet i Norge med verdifull natur som er dårlig representert. Vi har prioritert oppstart av dette arbeidet i Fredrikstad og Våler kommuner.

I Fredrikstad og Våler er det foreslått områder nær vassdrag, innsjøer og sjø med naturtyper som strandenger, fuktområder, sumpmark, rike kantsoner, naturbeiter osv. Dette er naturtyper som er lite og mangelfullt representert i det eksisterende vernet i Norge generelt og i vår region spesielt. Kunnskap om områdene er innhentet fra Naturbase (Miljødirektoratets database med naturinformasjon og kartlegginger) og lokalkunnskap hos statsforvalteren.

Bakgrunn:

Denne verneprosessen omtales som Vern av verdifull natur og skal supplere tidligere verneplaner. Statsforvalteren sendte i 2019 et forslag på 173 kandidatområder i Viken. Etter en gjennomgang i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet er 42 områder prioritert.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper og dermed sikre leveområder for planter, dyr og insekter. Det er særlig natur som er truet av utbygging eller endret bruk og som er tilholdssted for sjeldne eller truede arter eller viktige oppholdsområder for større bestander som vi ønsker å sikre gjennom nytt vern. Tap av natur og naturmangfold er en av de største truslene verden står overfor i dag. Områdevern etter naturmangfoldloven er et langsiktig virkemiddel som kan bidra til å sikre viktige områder for naturmangfoldet i Norge. Dette supplerende vernet skal bidra til å oppfylle følgende nasjonale mål: "Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner".

Miljødirektoratet skriver i sin rapport «Forslag til plan for supplerende vern» (2017) at «klimarisiko, tap av naturmangfold og kollaps av økosystemer på topp fem-listen over risiko som kan få betydning for makroøkonomiens utvikling framover. De siste tiårene er det globale naturmangfoldet betydelig redusert. Living Planet Report 2015 (WWF 2016) viser at verdens dyreliv er mer enn halvert siste 40 år. I den globale rødlista for arter (verdens naturvernunion/IUCN 2017) vises det til at arealendringer er den desidert største påvirkningsfaktoren, etterfulgt overbeskatning/høsting, fremmede arter, forurensing og klimaendringer. I norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015) fremgår det at arealendringer påvirker 90 % av de truede artene, mens om lag halvparten av de rødlistede naturtypene i Norge er negativt påvirket av arealendringer (Lindgaard og Henriksen (2011)).»

Forslagene i Fredrikstad og Våler

Fredrikstad kommune – 4 av områdene er knyttet til sjønære strandenger, to er dammer:

  • Elingårdkilen, Fredrikstad
  • Engelsviksundet, Fredrikstad
  • Langvik (Torsøhalvøya), Fredrikstad
  • Bjølstaddammen, Fredrikstad,
  • Langøymoa (Kråkerøy), Fredrikstad
  • Nabbetorpdammene, Fredrikstad

Våler kommune, alle områdene ligger i tilknytning til Vansjø:

  • Mosserosflasken, Våler
  • Holmefjorden, Våler
  • Grepperødfjorden, Våler
  • Bjørnerødvannet, Våler

Du kan komme med innspill til forslagene innen 30. april 2022.