Starter arbeidet med vern av 7 skogområder i Viken

Fra Melåa i Modum kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vi starter nå opp med vern av 7 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 2. mai 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2022

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Det meldes oppstart for følgende 3 nye områder:

  • Holum skog, Nittedal kommune, ca. 233 daa
  • Melåa, Modum kommune, ca. 384 daa
  • Skøienåsen, Lunner kommune, ca. 248 daa

Og utvidelse av 4 områder:

  • Fuglen og Ømyr, Aremark kommune, utvidelse på ca. 1 104 daa
  • Høgsmosan og Geitåsen, Gjerdrum og Lillestrøm kommuner, utvidelse på ca. 686 daa
  • Ravndalen, Nittedal og Gjerdrum kommuner, utvidelse på 604 daa
  • Kolknuten, Kongsberg kommune, utvidelse på ca. 775 daa

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg/nederst på siden. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra rike bekkekløfter til fattigere barskog. Skogområdene er gjennomgående eldre. Det er rikt biologisk mangfold i de foreslåtte områdene, og flere forekomster av sjeldne og trua arter.

Rapporter fra naturfaglige registreringer kan nedlastes fra margen til høyre/nederst på siden. For Skøienåsen har vi vurdert at det er tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene,informasjon om naturverdiene kan du finne i www.naturbase.no eller økologisk grunnkart.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 2. mai 2022.

Du kan gi tilbakemelding pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merkes med referanse 2022/11198 og navn på området innspillet gjelder.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.