Verdifulle skogområder vernet

Forsumpet granskog i Austadmarka Fotograf: Jon T. Klepsland

I dag er det opprettet fire nye naturreservater og utvidet ett eksisterende naturreservat i Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2021

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt vern av nye naturreservater i skog. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern. Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. De nye naturreservatene har viktige naturverdier og et stort artsmangfold.

De fem områdene er:

  • Austadmarka, Drammen kommune. En produktiv barskog med innslag av kalkbarskog, 1585 dekar
  • Galtedalstjerna, Jevnaker og Lunner kommuner. En relativt stor og velutviklet kalkbarskog med en rik, intakt kalksjø/kransalgesjø, 572 dekar
  • Larshus i Lunner kommune. Et område med sammenhengende gammelskog og store mengder dødved, samt en rikmyr, 530 dekar
  • Rudsbekken i Nesbyen kommune. En lavereliggende, produktiv barskog som er leveområde for flere kalkkrevende arter, 505 dekar.
  • Utvidelse av Storfelten i Aurskog-Høland kommune. Nytt areal nordvest for eksisterende naturreservat inkluderes. Et stort, sammenhengende område med myr og barskog. Nytt totalareal på, ca. 8 216 daa.

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Vernekart og forskrifter kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.