Høring av forslag om vern av skog

Stor og gammel barlind (VU) i Ramndalen. Foto: Egil Bendiksen

Forslag om vern av tre områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 18. januar 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.11.2022

Verneforslaget omfatter ett nytt naturreservat og utvidelse av to eksisterende naturreservater i Viken. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Det nye området som foreslås vernet er:

  • Sogna, Ullensaker kommune, ca. 969 daa. Eid av 6 grunneiere

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune, ca. 175 daa utvidelse . Eid av 2 grunneiere
  • Ramndalen (utvidelse av Ravndalen naturreservat), Nittedal og Gjerdrum kommuner, ca. 603 daa utvidelse. Eid av 2 grunneiere

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen varierer fra rik ravineskog, rik blandingsskog og kalkfuruskog. Skogsområdene er gjennomgående eldre og rommer et rikt biologisk mangfold med mange sjeldne og sårbare arter.

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du på denne siden. I høyre marg finner du kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart i april 2021 (Sogna)desember 2021(Rambergåsen) og april 2022 (Ramndalen). Rapporter fra naturfaglige kartlegginger ligger også på siden her. 

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 18. januar 2023 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2022/35223 og navn på området innspillet gjelder.